Accommodatiebeleid

Het is belangrijk dat maatschappelijke organisaties en verenigingen nu én in de toekomst over goede huisvesting beschikken. Goede voorzieningen zijn immers een voorwaarde voor leefbare dorpen, buurten en wijken. Samen met maatschappelijke organisaties en verenigingen werken we daarom aan een toekomstbestendig en betaalbaar aanbod en gebruik van accommodaties in onze gemeente.

In 2016 heeft de gemeenteraad de ‘Toekomstvisie duurzame accommodaties’ vastgesteld. Hierin staan de acties om te komen tot een toekomstbestendig aanbod van voorzieningen. Een belangrijk uitgangspunt is dat er in Sittard-Geleen voldoende, goede en betaalbare accommodaties zijn, waar maatschappelijke organisaties en verenigingen activiteiten kunnen organiseren. Het aanbod wordt bepaald door de vraag naar maatschappelijke activiteiten; de regie hierop ligt in de markt. Gebruikers nemen eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor activiteiten in hun buurt, aanbieders zorgen voor voldoende geschikte accommodaties. Wij faciliteren hierin alleen als de markt niet aan de minimale behoefte kan voldoen en houden vanzelfsprekend oog voor de identiteit van de buurt.

Om dit op een toekomstbestendige manier te realiseren, hebben we samen met maatschappelijke organisaties en verenigingen het bestaande voorzieningenaanbod geclusterd. Hierdoor neemt het aantal accommodaties in de gemeente af en regels voor het toekennen van accommodatiesubsidies worden aangescherpt. Resterende accommodaties krijgen een kwaliteitsimpuls, zodat deze beter voldoen aan de maatschappelijke behoefte. Deze afspraken liggen vast in het voorstel ‘Aanscherping kaders duurzame accommodaties’, dat op 8 juli 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Vervolg

In de tweede helft van dit jaar worden de vastgestelde kaders en uitgangspunten vertaald naar de gevolgen voor de verschillende accommodaties. Ook hierover gaan we weer in gesprek met alle betrokken eigenaren, exploitanten, gebruikers en verenigingen. Aan het eind van dit jaar willen we een Uitwerkingsplan aanbieden aan de gemeenteraad. De uitwerking start in 2021 in fasen.

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep opgericht waarin een aantal eigenaren, exploitanten en gebruikers van gemeenschapshuizen en ontmoetingsplekken op persoonlijke titel deelnemen. De klankbordgroep is actief bij het accommodatiebeleid betrokken. De leden signaleren ontwikkelingen rondom het gebruik en de exploitatie van accommodaties en leveren input voor de verdere beleidsvoornemens over accommodaties. De klankbordgroep bestaat uit: Lea Janssen, Ingrid Knops, Lea Koenen, Samantha Schmitz, Michel Bons, Frank Lebens, Ed Pustjens en Gangolf Schiffler.

Corona

De gevolgen van de coronacrisis zijn merkbaar, ook voor gebruikers, verenigingen, exploitanten en eigenaren van accommodaties. In aanvulling op landelijke regelingen werken we aan een maatwerkaanpak. Zodra deze aanpak concreet is, communiceren we hierover.

Wilt u bezoekers informeren over een veilig bezoek aan uw gemeenschapshuis, buurtcentrum of ontmoetingsplek? Dan kunt u daarvoor de afbeelding ‘veilig bezoeken buurthuis’ gebruiken.

Meer informatie of vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Mail dan naar accommodaties@sittard-geleen.nl.

Tijdelijke downloads (geldig t/m 30 september)