Evaluatie accommodatiebeleid

De gemeente verstrekt jaarlijks subsidie voor de huisvestingskosten van een aantal met naam genoemde gemeenschapsaccommodaties op basis van een subsidieregeling die in 2009 is vastgesteld.

De gemeente verstrekt jaarlijks subsidie voor de huisvestingskosten van een aantal met naam genoemde gemeenschapsaccommodaties op basis van een subsidieregeling die in 2009 is vastgesteld.

Die subsidie wordt gegeven als een bijdrage in de exploitatie, vanwege de maatschappelijke invulling. In 2009 zijn echter nauwelijks eisen gesteld aan die invulling. Aan de raadscommissie is gepresenteerd aan welke thema's  het college denkt als het gaat om maatschappelijke invulling. Bijvoorbeeld bezettingsgraad, openstelling, publiciteit rond tarieven en overleg met gebruikers. Deze worden eerst besproken met de organisaties die het aangaat. Daarna wordt een voorstel gedaan om de huidige regeling aan te scherpen.
Wijziging van subsidiebedragen of van de lijst van accommodaties die voor subsidie in aanmerking komen, vindt plaats parallel aan de uitvoering van de Toekomstvisie. Als dat traject afgerond is, wordt het totale systeem onder de loep genomen.

Op 26 september 2017 heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden. Hierin is aanbieders en gebruikers van gemeenschapsaccommodaties die onder het accommodatiebeleid vallen, gevraagd input te leveren voor die evaluatie. Dat is gebeurd in een zogenaamde ‘open space bijeenkomst’, aan de hand van een aantal vragen.

Startbijeenkomst evaluatie accomodatiebeleid 1 Startbijeenkomst evaluatie accomodatiebeleid
Startbijeenkomst evaluatie accomomodatiebeleid 2 Startbijeenkomst evaluatie accomodatiebeleid 3


De resultaten van de startbijeenkomst zijn in vier deelsessies besproken met de aanbieders en gebruikers die nu subsidie krijgen. De nieuwe regeling is op 12 december 2017 vastgesteld en gepubliceerd en geldt voor het subsidiejaar 2019. De subsidie moet vóór 1 juli 2018 worden aangevraagd. Zoals afgesproken gaat daaraan een communicatietraject vooraf. Op 17 en 18 april zijn informatiebijeenkomsten gepland, waarvoor aparte uitnodigingen worden verzonden. Tijdens deze bijeenkomsten worden de nieuwe regeling en aanvraagformulier toegelicht en worden vragen uit de deelsessie beantwoord  (o.a. over horecaregels). Ook zal Spirato ( een steunpunt voor gemeenschapsaccommodaties in Limburg) zich voorstellen en hun diensten toelichten.

Downloads

 • Folder Subsidieregeling Accommodatiebeleid 2019
 • Presentatie interactieve bijeenkomsten nieuw accommodatiebeleid 18-04-2018
 • Presentatie startbijeenkomst
 • Verslag startbijeenkomst
 • Verslag deelsessie 1: gemeenschapshuizen verhuurd aan een stichting 
 • Verslag deelsessie 2: gemeenschapshuizen verhuurd aan commerciële exploitanten
 • Verslag deelsessie 3: mono & JJW
 • Verslag deelsessie 4: eigendom stichting
 • Subsidieregeling accommodatiebeleid - 2019
 • Verslag bijeenkomst accomodatiebeleid 17 april
 • Verslag bijeenkomst accomodatiebeleid 18 april