Duurzame accommodaties

Het is belangrijk dat sociaal maatschappelijke instellingen en verenigingen nu en in de toekomst op een goede manier gehuisvest zijn. Vandaar dat er hard gewerkt wordt aan een toekomstvisie op het geheel van accommodaties. Dat doet de gemeente niet alleen, maar samen met alle maatschappelijke organisaties. Op deze pagina’s leest u de laatste stand van zaken. Lees verder.

Het is belangrijk dat sociaal maatschappelijke instellingen en verenigingen nu en in de toekomst op een goede manier gehuisvest zijn. Samen met vertegenwoordigers van alle maatschappelijke organisaties en verenigingen die in de gemeente actief zijn, werken we aan het ontwikkelen van een Toekomstvisie Duurzame accommodaties. In deze toekomstvisie is omschreven wat er nodig is om ervoor te zorgen dat er binnen de gemeente nu en in de toekomst voldoende maatschappelijke voorzieningen beschikbaar zijn, in toekomstbestendige, betaalbare en kwalitatief goede accommodaties, die voor gebruikers op redelijke afstand bereikbaar zijn.

Op deze pagina leest u alles over de totstandkoming van de visie en de laatste stand van zaken.

Introductiefilmpje duurzame accommodaties

Dit filmpje laat zien wat de aanleiding is om een toekomstvisie te ontwikkelen.

Nieuws

Duurzaam wil zeggen toekomstbestendig; een grote uitdaging vandaag de dag. Wij besteden in deze nieuwsbrief aandacht aan de Klankbordgroep Duurzame Accommodaties, die onlangs hernieuwd van start is gegaan. Daarnaast gaan we in op de gevolgen van de coronacrisis voor de heropening van gemeenschapshuizen en herstart van activiteiten aldaar. De afbeelding ‘veilig bezoeken buurthuis’ kunt u gebruiken voor uw gemeenschapshuis, buurtcentrum of ontmoetingsplek. De afbeelding is mede tot stand gekomen met de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL), waarmee de gemeente Sittard-Geleen nauw samenwerkt. Vragen en opmerkingen over de nieuwsbrief kunt u mailen naar: accommodaties@sittard-geleen.nl.

Aanpak

Om te komen tot een toekomstvisie, zijn  verschillende stappen doorlopen. Een zorgvuldig traject, waarbij tussentijds in interactieve bijeenkomsten is afgestemd met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

  • Fase 1. Inventarisatie aanbod en gebruik accommodaties en in beeld brengen trends en ontwikkelingen | doorlopend
  • Fase 2. Interactief traject: ontwikkelen beleidskader | voorjaar 2015
  • Fase 3. Vaststellen beleidskader op basis van informatie uit fase 1 en 2 | zomer 2015
  • Fase 4. Interactief traject: toetsen analyse aanbod en gebruik en toepassen beleidskader | najaar 2015
  • Fase 5. Ontwikkelen en vaststellen toekomstvisie en uitvoeringsplan | voorjaar 2016
  • Fase 6. Voorbereiden interactief traject met gebruikers: toepassen uitvoeringsplan | 2016 en verder

Klik op de verschillende fasen voor meer informatie en relevante documenten.

Ontwikkelingen

De gemeente moet dit jaar fors bezuinigen. Als gevolg hiervan zijn er een aantal bezuinigingsvoorstellen en bestuursopdrachten geformuleerd. Een daarvan heeft betrekking op het lopende proces duurzame accommodaties, te weten: Aanscherping kaderstelling accommodatiebeleid/ strikte toepassing huidige kaderstelling voetbalaccommodaties.

Een eerste uitwerking van deze opdracht is op 18 april 2019 aan de raad en aan de betrokken maatschappelijke organisaties gepresenteerd. Dit zal leiden tot een raadsvoorstel na het zomerreces.

Meer informatie of vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Mail dan naar accommodaties@sittard-geleen.nl.