Fase 5. Ontwikkelen en vaststellen toekomstvisie en uitvoeringsplan

De resultaten van het interactieve traject zijn verwerkt in een concept toekomstvisie. Lees verder.

De resultaten van het interactieve traject zijn verwerkt in een concept Toekomstvisie. Dit concept is eerst besproken met een centrale werkgroep, samengesteld uit deelnemers aan de interactieve bijeenkomsten. Deze werkgroep adviseert gevraagd en ongevraagd vanuit een helicopterview over het totale proces en de inhoud.

Op 3 en 10 maart is de concept toekomstvisie gepresenteerd aan en besproken in de raadscommissies DIWZ en EMSV. In beide commissies is uitvoerig gesproken over de vraag welke sturingsmiddelen ingezet mogen worden om het uiteindelijk doel te bereiken. Op basis van deze inbreng is de Toekomstvisie bijgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

De Toekomstvisie is op 21 april unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Voor uitwerking van de Toekomstvisie zie fase 6.

Download hier het raadsvoorstel en de bijlagen