Fase 6. Voorbereiden interactief traject met gebruikers: toepassen uitvoeringsplan | 2016-2017

Op 21 april 2016 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie Duurzame accommodaties unaniem vastgesteld. Hierin is voor de hele gemeente (die hiertoe in clusters is onderverdeeld) in kaart gebracht welke acties nodig zijn om te komen tot een toekomstbestendig voorzieningenaanbod. Lees verder.

Raadsbesluit 21 april 2016

Op 21 april 2016 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie Duurzame accommodaties unaniem vastgesteld. Hierin is voor de hele gemeente (die hiertoe in clusters is onderverdeeld) in kaart gebracht welke acties nodig zijn om te komen tot een toekomstbestendig voorzieningenaanbod. Het uitgangspunt hierbij is dat maatschappelijke organisaties activiteiten kunnen organiseren in voldoende, goede, betaalbare en bereikbare accommodaties. De acties die in de Toekomstvisie zijn opgenomen, komen onder meer voort uit de analyse die in fase 4, samen met de gebruikers en aanbieders van accommodaties, heeft plaatsgevonden. Zij worden ook in deze fase - de uitwerking van de Toekomstvisie - weer betrokken.

Planning uitvoering

Het accommodatiebeeld voor de hele gemeente moet binnen vijf jaar na vaststelling van de Toekomstvisie zijn uitgewerkt. De raad heeft vier clusters aangewezen waar samen met de betrokken maatschappelijke organisaties met de uitwerking wordt gestart, te weten Geleen Zuid/Kluis, Lindenheuvel, Munstergeleen en Sittard Centrum, omdat hier sprake is van veel leegstand, onderbezetting en versnippering en er initiatieven van gebruikers liggen. Bovendien kan hier worden aangehaakt op actuele gebiedsontwikkelingstrajecten. Het vijfde cluster dat wordt uitgewerkt betreft een van de kleine kernen: Grevenbicht/Obbicht.

Naast de uitwerking van de acties per cluster, worden ook andere onderdelen uit de Toekomstvisie uitgewerkt, zoals de evaluatie van het accommodatiebeleid.

Voortgang uitvoering

Na het raadsbesluit is gestart met de uitwerking van het cluster Munstergeleen. Deze is afgerond. Het  als voornaamste punt was  de verkoop van de leegstaande bibliotheekruimte aan de stichting Gemeenschapshuis, waarmee voor Munstergeleen een toekomstbestendig voorzieningenniveau gerealiseerd is.

Ter voorbereiding op de interactieve trajecten in de drie andere clusters, zijn actuele en correcte basisgegevens over vastgoed en bezetting verzameld. Ook moet worden aangehaakt op andere trajecten, zoals de Omgevingsvisie, de actualisatie van Centrumplan Zitterd Revisited, de gebiedsvisie Geleen-Zuid/Kluis, de evaluatie van het accommodatiebeleid en de keuzes die zijn gemaakt om een deel van het gemeentelijk vastgoed dat niet nodig is voor gemeentelijke doelstellingen te verkopen. Deze trajecten kennen niet allemaal hetzelfde tijdsverloop, waardoor er meer tijd gemoeid is met de voorbereiding dan verwacht

Daarnaast staat ook de wereld in de rest van de gemeente niet stil; panden vallen vrij, organisaties zijn op zoek naar andere accommodaties. Om tot afgewogen besluitvorming te komen, is besloten om het toekomstbeeld op maatschappelijk vastgoed voor de hele gemeente voor het einde van 2017 af te ronden. Om dit te realiseren, is ervoor gekozen eerst voor alle clusters mogelijke scenario’s uit te werken, die als uitgangspunt dienen voor het interactieve traject.

Presentatie aan de raadscommissie

De tussenresultaten van de vier prioritaire clusters en Grevenbicht/Obbicht zijn op 29 juni 2017 aan de raadscommissie gepresenteerd. Per cluster is aangegeven wat mogelijk scenario’s zijn voor bijvoorbeeld onderwijs- en kindfuncties, sport, ontmoeting en overig, welke accommodaties zeker gehandhaafd moeten worden en welke er mogelijk vrijvallen. Ook is aangegeven wat er moet gebeuren om tot een afweging te komen. Deze analyse wordt als uitgangspunt genomen voor het interactief traject waarin met aanbieders en gebruikers van accommodaties besluitvorming wordt voorbereid.

Vervolg

Voor cluster Geleen Zuid De Kluis is besloten een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de beste optie voor het gemeenschapshuis. De eerste resultaten worden voorjaar 2019 verwacht.

In Leyenbroek wordt voor het centraal gelegen monumentale kloostercomplex de mogelijkheid onderzocht om het vrijgevallen Stadslab te benutten om hier een multifunctioneel ontmoetingscentrum te creëren. Zo’n ruimte is er in deze buurt niet. Ook de binnentuin kan daarbij betrokken worden.

Het ontbreken van een ontmoetingscentrum geldt ook voor nieuwe wijken in Sittard Noordoost. Hier wordt bekeken of de leegstaande Dug-out deze functie kan vervullen. In de overige prioritaire clusters zijn voorbereidende gesprekken gevoerd met belanghebbenden.

Daarnaast is actief meegedacht op plaatsen waar scholen of sportaccommodatie vrijvielen of maatschappelijke organisaties zich meldden met een huisvestingsvraag.

Nieuwe bestuursopdracht

Vanwege de tekorten op de begroting 2019 zijn er een aantal bestuursopdrachten geformuleerd. Een daarvan heeft betrekking op het proces duurzame accommodaties, te weten: Aanscherping kaderstelling accommodatiebeleid/strikte toepassing huidige kaderstelling voetbalaccommodaties.

Een eerste uitwerking van deze opdracht is op 18 april 2019 aan de raad en aan de betrokken maatschappelijke organisaties gepresenteerd. Dit zal leiden tot een raadsvoorstel na het zomerreces. Het verslag en de presentatie treft u hieronder aan.

Bijlagen