Mobiliteitsbeeld Sittard-Geleen

Juli 2012 heeft het College van Burgemeester en wethouders het Mobiliteitsbeeld gemeente Sittard-Geleen vastgesteld. Het Mobiliteitsbeeld heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Sittard-Geleen en is een deeluitwerking van de in juni 2010 vastgestelde Structuurvisie op het deelterrein mobiliteit. In het beeld worden de hoofdlijnen van het mobiliteitsbeleid geschetst, rekening houdend met reeds aangezette en verwachte ruimtelijk-economische ontwikkelingen en trends en maatschappelijke ontwikkelingen. Doel van het Mobiliteitsbeeld is te komen tot een politiek gedragen en vastgestelde middellange termijn verkenning op het gebied van mobiliteit en infrastructuur, die vervolgens in detail verder kan worden uitgewerkt in het nog op te stellen Gemeentelijk Mobiliteitsplan.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Download ‘Mobiliteitsbeeld Sittard-Geleen’, pdf, 3MB