Mobiliteitsplan

In de Structuurvisie (2010) en het daarvan afgeleide Mobiliteitsbeeld (2012), heeft de gemeente Sittard-Geleen aangegeven hoe de stad zich heeft ontwikkeld. Het Mobiliteitsbeeld schetst hierbij de verwachte ontwikkelingen, welke maatregelen reeds zijn genomen en gepland en het eindbeeld in 2025-2030. Het Mobiliteitsplan geeft de verdere invulling hiervan: het benoemt de concrete acties en maatregelen.

In de Structuurvisie (2010) en het daarvan afgeleide Mobiliteitsbeeld (2012), heeft de gemeente Sittard-Geleen aangegeven hoe de stad zich heeft ontwikkeld. Het Mobiliteitsbeeld schetst hierbij de verwachte ontwikkelingen, welke maatregelen reeds zijn genomen en gepland en het eindbeeld in 2025-2030

Het Mobiliteitsplan geeft de verdere invulling hiervan: het benoemt de concrete acties en maatregelen

 

Mobiliteitsplan

Het Mobiliteitsplan is:

1.    Een actueel overzicht van de stand van zaken op het gebied van mobiliteit.

2.    Een accurate beschrijving van de verwachte en gewenste ontwikkelingen.

3.    Een onderbouwde afweging van de verschillende maatregelen die we willen en moeten nemen om de gewenste ontwikkeling te bereiken.

4.    Een uitwerkingsprogramma van die maatregelen.

5.    Een instrument om ook in de toekomst te monitoren, te evalueren en bij te stellen.

 

Twee delen

Het Mobiliteitsplan bestaat uit twee delen:

  • De Kadernota met de uitgangspunten en kaders van het mobiliteitsbeleid en de strategie om dit mobiliteitsbeleid uit te voeren. [link naar pdf kadernota]
  • Het Meerjaren-uitvoeringsprogramma, dat de projecten en programma’s beschrijft die de komende jaren moeten worden uitgevoerd Dit deel zal periodiek worden geactualiseerd.