Meerjaren uitvoeringsprogramma mobiliteit

Het meerjaren uitvoeringsprogramma mobiliteit bevat enerzijds structuurversterkende projecten en anderzijds lokale projecten.

Verbeteren verkeersdoorstroming

De structuurversterkende projecten zijn projecten die van belang zijn voor de mobiliteit en leefbaarheid in de hele gemeente. Veelal zijn dit grotere projecten, waarvoor medewerking en subsidie van Rijk, Provincie of anderen nodig is.

 

Verbeteren verkeersveiligheid

De lokale projecten hebben minder verstrekkende invloed en gevolg. De lokale projecten zijn afkomstig uit diverse bronnen:

  • objectieve ongevalsregistratie;
  • rapportages van bedrijvenplatforms, centrummanagement, wijkmanagers, klachtenregistratie gemeente;
  • mobiliteitsenquête (voorjaar 2013).

De daardoor ontstane lijst is aangevuld met de lijst van projecten uit het fietsbeleidsplan. Als programma hebben deze lokale projecten wel een structureel doel: het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarom is verkeersveiligheid en het effect daarop als belangrijkste criterium gehanteerd om de prioriteit in de projecten vast te stellen.

 

Dynamisch plan

Het Meerjaren- uitvoeringsprogramma is dynamisch en heeft een voortschrijdend karakter. Het programma wordt jaarlijks gemonitord en geactualiseerd. Er is voorzien in een vierjaarlijkse bijstelling, waarbij doelen en prioriteiten opnieuw worden bepaald.

 

Prioriteren

Op de lijst van het meerjaren uitvoeringsprogramma staan bijna 200 grote en kleine projecten. Om al die projecten uit te voeren, is 30 tot 50 miljoen euro nodig. De gemeente heeft tot en met 2015 een budget ter beschikking van 3 miljoen euro. Om te bepalen welke van de 200 projecten in de periode tot en met 2015 worden uitgevoerd, is een prioriteringslijst opgesteld. Deze prioriteiten zijn gebaseerd op :

  • de noodzaak om in te grijpen (klachten, ongevallen);
  • het gebruik dat wordt gemaakt van de betreffende voorziening;
  • reeds aangevraagde of toegezegde subsidies of bijdragen.

 

Van de ca. 70 projecten op de prioriteringslijst zijn vervolgens de kosten geraamd. Op basis daarvan kwamen een dertigtal projecten in aanmerking voor uitvoering de periode 2013-2015. Van drie van deze projecten, wilde de gemeenteraad graag nog een andere variant uitgewerkt zien. Uiteindelijk is gekozen voor de uitvoering van een twintigtal projecten in de periode t/m 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie

Werkzaamheden

Aansluiting Hoogveld op Hasseltsebaan

2 opstelvakken zonder keermuur

Fietspaden Kennedysingel

Vrij liggende fietspaden

Fietsenstalling Ligne

 

Tudderenderweg  (van grens- Sportcentrumln)

Verhoogde fietspaden

Kruispunt Obbichterweg - Sluisweg

Vrij liggende fietsvoorzieningen plus middenbermen

Kruispunt Klijnenlaan - Rembrandtlaan

Haakse oversteek fietspaden ombouwen tot aanliggend

Kruispunt Beukenboomseweg-Bornerweg

Middengeleiders aanbrengen

Kruispunt Nolenslaan-Sportcentrumlaan

Geleiders fietspad rotonde en zijstraten aanbrengen

Kruispunt Sportcentrumlaan - Tudderenderweg

Geleiders fietspad rotonde en zijstraten aanbrengen

Kruispunt Walramstraat Overhovenerstraat

Drempels vervangen door plateau, belijning aanpassen

Kruispunt Churchillaan - Hemelsley

Geleiders fietspad rotonde aanbrengen

Kruispunt Wehrerweg - Romeinenstraat

Geleiders fietspad rotonde aanbrengen

Kruispunt Annastraat-Mauritslaan

Fietsoversteken aanleggen

Mgr. Vranckenstraat

30km-inrichting noordelijk deel: versmallen met verf

Kruispunt Rijksweg-Zuid, parallelweg - Freeride

Aansluiting fietspad aanpassen

Molenstraat

Suggestiestroken worden fietsstroken: belijning en symbolen

Beukeboomseweg

Fietssuggestiestroken

Einighauserweg

Westzijde berm (met haag) tussen rijbaan en fietspad

Brugstraat

Vrijliggend fietspad aan oostzijde

Europalaan

Rode fietsstroken doortrekken, kruispunt versmallen