Omgevingswet 2022

In 2022 gaat landelijk de Omgevingswet in. Dit is een nieuwe wet die een groot deel van de wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water vervangt.

Regels uit 26 verschillende wetten worden in de Omgevingswet samengevoegd en beter op elkaar afgestemd. Daardoor zijn er minder regels nodig en dit moet de wetgeving duidelijker en overzichtelijker maken.

Wanneer krijgt u te maken met de omgevingswet?

U kunt te maken krijgen met de omgevingswet als u iets wilt veranderen of iets wilt doen in de leefomgeving. Bijvoorbeeld in en om uw huis (een dakkapel plaatsen, een schuur bouwen) of bij een activiteit in uw buurt (bijvoorbeeld het aanleggen van een gezamenlijke moestuin). Ondernemers die een bouwplan willen ontwikkelen, bijvoorbeeld woningen of kantoren, of een perceel of een gebouw anders willen gaan gebruiken krijgen ook te maken met de omgevingswet. De wet wordt door de Rijksoverheid gemaakt. Provincies, gemeenten en waterschappen vullen de Omgevingswet verder in.

Wat merkt u hiervan?

De Omgevingswet stelt de kwaliteit van de leefomgeving en de gebruikers centraal: de inwoners en initiatiefnemers. Daarom:

  • zijn na 1 juli 2022 de regels van verschillende overheden op één landelijke digitale plek te vinden
  • is er straks sprake van een snellere en betere (integrale) besluitvorming met betrekking tot een vergunningverlening
  • vragen we inwoners om eerder mee te denken bij de beleidsontwikkeling of een gebiedsontwikkeling.

Onderdelen van de omgevingswet

Omgevingsvisie

Eén onderdeel van de Omgevingswet is de omgevingsvisie die we samen met de stad gaan maken. De gemeentelijke Omgevingsvisie is een visie voor de lange termijn voor de fysieke leefomgeving. Dat is de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen.

Omgevingsprogramma

In de omgevingsprogramma’s maken we de doelen van de omgevingsvisie concreet. Een Omgevingsprogramma wordt meestal opgesteld voor een specifiek thema (wegen, water, groen, bomen) of een gebied (centrum, bedrijventerreinen, buitengebied). In de komende tijd zal onze gemeente zich concentreren op het programma externe veiligheid en hoe we dit in de omgevingsvisie integreren en in het omgevingsplan verankeren. Dit programma is voor onze gemeente, gelet op de aanwezigheid van grootschalige bedrijventerreinen en landelijke infrastructuur, van groot belang.

Omgevingsplan

De Omgevingsvisie werken we uit in één omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels te staan die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Het plan maakt duidelijk wat er mogelijk is in een gebied. Het omgevingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen, een aantal regels die nu landelijk zijn vastgesteld, zoals geluidsregels voor horeca.

Omgevingsvergunning

Ook is er straks nog maar één omgevingsvergunning. Deze vervangt de verschillende vergunningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. van nu. Denk aan de bouwvergunningen voor het plaatsen van een schuur of garage of zaken die geregeld moeten worden voor  het kappen van een boom op jouw grond.

Wat gaan we doen op weg naar 2022?

Komend jaar werken we aan verschillende onderdelen van de Omgevingswet. Niet alle onderdelen hoeven op 1 juli 2022 klaar te zijn. Voor het opstellen van het omgevingsplan krijgen gemeenten bijvoorbeeld tot 31 december 2029 de tijd.

Meer informatie:

Bekijk de video op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.