Sociale Woningbouw

De gemeente Sittard-Geleen en de woningcorporaties gaan meer samenwerken. Hierover zijn meerjarenafspraken gemaakt. Dit moet leiden tot kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad, verbetering van de woon- en leefomgeving in samenspraak met bewoners en heldere en duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Het gaat daarbij niet alleen om woningbouw. Ook de woonomgeving, maatschappelijke voorzieningen, bijzondere en kwetsbare doelgroepen, duurzaamheid en bewonersparticipatie zijn belangrijke onderwerpen.