Stadscentra Sittard en Geleen; Integrale aanpak

Bewoners en bezoekers binnenhalen én behouden. Dat is een belangrijke opgave voor Nederlandse steden in de 21e eeuw. Attractieve steden, met een aantrekkelijke binnenstad en een interessante mix van kennis, cultuur en voorzieningen, hebben hiervoor de beste papieren. Sittard-Geleen heeft in de afgelopen jaren diverse investeringen verricht om de aantrekkelijkheid van de centra te verbeteren.

Via het programma ‘Integrale aanpak stadscentra Sittard en Geleen’ blijven we dat ook de komende jaren doen. Daarbij kijken we naar de centra van Sittard en Geleen in hun onderlinge samenhang, maar ook naar hun unieke eigenschappen. Deze combinatie is immers bepalend voor de aantrekkelijkheid van de centra en de beoordeling daarvan door bewoners en bezoekers. In onze visie is Geleen een bovenlokaal centrum voor het zuidelijke deel van de Westelijke Mijnstreek. En moet Sittard zich doorontwikkelen tot een stedelijk en multifunctioneel voorzieningencentrum voor de regio.

 

Investeringen in stadscentra

Met deze ontwikkelopgave zijn we inmiddels al een eind op weg. Er is flink geïnvesteerd in stedelijke woonmilieus en de kwaliteit van de openbare ruimte in de centra. De horeca komt tot bloei en met de komst van Ligne brengen we duizenden studenten en bezoekers naar de historische binnenstad van Sittard.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Want net als de overige steden in de regio, heeft ook Sittard-Geleen te kampen met leegstand van winkels in de centra. In het programma ‘Integrale aanpak stadscentra Sittard en Geleen’ stellen we daarom voor om de kernwinkelgebieden compacter te maken. En voeren we een aantal maatregelen in om leegstand van winkels tegen te gaan.

 

Stimulerende maatregelen

Om winkelleegstand aan te pakken, heeft de gemeente in de bestemmingsplannen voor de centra van Sittard en Geleen vastgesteld dat leegstaande winkelpanden in een aantal straten een andere functie mogen krijgen. Eigenaren die hun leegstaand winkelpand daadwerkelijk een nieuwe functie willen geven, worden daarbij actief ondersteund (proefproject nieuwe functies leegstaande winkels Annastraat Geleen en Steenweg Sittard]. En er zijn subsidies beschikbaar om het wonen boven winkels te stimuleren en om gevels te renoveren.

 

Leegstandverordening

Sommige situaties vragen echter om maatregelen van meer dwingende aard. Daarom heeft de gemeente tevens een Leegstandverordening ingevoerd. Deze is op 9 mei 2013 in werking getreden en geldt voor leegstaande winkelpanden in de kernwinkelgebieden van Sittard en Geleen. De eigenaar van een winkelpand dat langer dan zes maanden leegstaat, moet dit melden bij de gemeente.

>> Meer over Melden van Leegstand