Besluitenlijst week 50 (07-12-2015)

Onderwerp

Besluit

Subsidieregeling stimuleren wonen in het centrum voor eigenaar/verhuurders in de stadscentra van Sittard en Geleen 2015

Het college besluit:

 1. De vigerende “Nadere regels subsidie stimuleren wonen boven winkels voor eigenaar/verhuurders in de stadscentra Sittard en Geleen” (1 oktober 2013) te beperken tot alleen het centrum van Geleen en de werking te verlengen tot/met 31mei 2016.

 2. In te stemmen met de “Subsidieregeling stimuleren wonen boven en in winkels voor eigenaar/verhuurders in stadscentrum Sittard”.

Informatie: Bram Daamen

Tel : 046-4778537

e-mail : bram.daamen@sittard-geleen.nl 

 

Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

Onderwerp

Besluit

Deelname Digitale Steden Agenda 2015 - 2016

Het college besluit:

 1. In te stemmen met deelname aan het programma / netwerk Digitale Steden Agenda (DSA) 2015 – 2016 inclusief een financiële bijdrage ad € 6.500,-- per jaar.

 2. In te stemmen met het in beginsel uitvoeren van een haalbaarheidsanalyse voor een drietal projecten binnen het DSA programma: “dynamische parkeerinformatie”, “eHerkenning” en “govroam”.

Informatie: Taurean L'Ortye

Tel : 046-4778154

e-mail : Taurean.LOrtye@sittard-geleen.nl 

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Onderwerp

Besluit

Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2016

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het uitvoeren van het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen, sportaccommodaties, parkeergebouwen, onderhoud van De Domijnen, (Schouwburg) en scholen conform het onderhoudsplan
  gebouwen 2016 voor een totaalbedrag van afgerond maximaal € 4,0 miljoen.

 2. 1.    In te stemmen met het inzetten van de in de a) Voorziening instandhouding kapitaal-goederen Vastgoed (gebouwen, afgerond € 1,8 miljoen),
  b)  Voorziening sportaccommodaties (afgerond € 0,43 miljoen),
  c) Voorziening onderhoud Parkeren (afgerond € 0,27 miljoen), 
  d) Voorziening Cultureel Centrum (afgerond
  € 1,5 miljoen) en
  e) Voorziening groot onderhoud schoolgebouwen (afgerond € 0,05 miljoen),
  aanwezige middelen voor het uitvoeren van onderhoud van gebouwen en accommodaties  conform het onderhoudsplan gebouwen  2016.

  2.    Via de eerste programmarapportage 2016 de raad voor te stellen om € 0,35 miljoen te onttrekken uit de reserve incidenteel beleid ten behoeve van aanpassingen Kapittelstraat 6 voor De Domijnen en archief gemeente

Informatie: Chrit Savelkoul

Tel : 046-4778551

e-mail : chrit.savelkoul@sittard-geleen.nl 

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Onderwerp

Besluit

1e wijziging legestabel 2016 rijbewijzen

Het college besluit:

In te stemmen met de 1e wijziging van de legestabel 2016 inzake rijbewijzen.

Informatie: Joline Gilissen

Tel : 046-4777592

e-mail : joline.gilissen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Onderwerp

Besluit

Concept bestuursafspraken ruimtelijke economische thema’s Zuid-Limburg, versie Westelijke Mijnstreek

Het college besluit:

De concept bestuursafspraken ruimtelijke economische thema’s Zuid-Limburg, versie Westelijke Mijnstreek, als uitwerkingsrichting vast te stellen.

Informatie: Taurean L’Ortye

Tel : 046-4778154

e-mail : taurean.LOrtye@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Onderwerp

Besluit

Subsidieverlening 2016 aan MEE Zuid Limburg

Het college besluit:

Een incidentele subsidie beschikbaar te stellen aan MEE Zuid Limburg ad € 903.667,- voor 2016 voor het bieden van cliëntondersteuning aan kwetsbare mensen, in het bijzonder aan mensen met een beperking.

Informatie: Miranda Hoffman-Brands

Tel : 046-4777740

e-mail : miranda.hoffman@sittard-geleen.nl 

 

Portefeuillehouder: wethouder Astrid Verblakt

Onderwerp

Besluit

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) 2014/2015

Het college besluit:

Kennis te nemen van de resultaten van het KTO bij de balies.

Informatie: Victoire Cox

Tel : 046-477

e-mail : victoire.cox@sittard-geleen.nl 

 

Portefeuillehouder: wethouder Astrid Verblakt-Schmeits

Onderwerp

Besluit

Overeenkomst Wmo maatwerkvoorziening ondersteuning inclusief tarieven 2016

Het college besluit:

 1. Het addendum deelovereenkomst Wmo maatwerkvoorziening ondersteuning vast te stellen.

 2. In te stemmen met het handhaven van de hoogte van de huidige (arrangements) tarieven Wmo voor 2016 en geen indexering toepassen.

Informatie: Daphne Kagelmaker

Tel : 046-4777726

e-mail : daphne.kagelmaker@sittard-geleen.nl 

 

Portefeuillehouder: wethouder Astrid Verblakt-Schmeits

Onderwerp

Besluit

3e kwartaalrapportage Vixia BV en GR

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de 3e kwartaalrapportage 2015 Vixia BV en GR, de scorecards van de maanden september en oktober 2015 en de notitie ziekteverzuim.

 1. In te stemmen met het versturen van bijgevoegde gezamenlijke brief aan de gemeenteraden.

 2. De 3e kwartaalrapportage ter bespreking door te leiden naar de commissie DIWZ van 7 januari 2016.

Informatie: Audrey Cortlever

Tel : 046-4777834

e-mail : audrey.cortlever@sittard-geleen.nl 

 

Portefeuillehouder: wethouder Astrid Verblakt-Schmeits

Onderwerp

Besluit

Subsidieregeling stimuleringsfonds respijtzorgvoorzieningen 2016

Het college besluit:

 1. De Subsidieregeling stimuleringsfonds respijtzorgvoorzieningen 2016 vast te stellen.

 2. Het subsidieplafond op € 100.000,- vast te stellen.

Informatie: Miranda Hoffman

Tel : 046-4777740

e-mail : miranda.hoffman@sittard-geleen.nl 

 

Portefeuillehouder: wethouder

Leon Geilen

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 37 RVO inzake staat van onderhoud van openbare weg

 

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Paul Daudeij

Tel : 046-4778370

e-mail : paul.daudeij@sittard-geleen.nl 

 

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Onderwerp

Besluit

Programma voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sittard-Geleen 2016

Het college besluit:

 1. Het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sittard-Geleen 2016 vast te stellen.

 2. De aanvraag van Stichting Kindante om vergoeding van eerste inrichting onderwijsleerpakket / meubilair voor de 19e groep van OBS Loedoes te honoreren tot een bedrag van € 6.069,49, en het schoolbestuur hierover middels bijgevoegde brief te informeren.

Informatie: Ronald Suykerbuyk

Tel : 046-4777765

e-mail : ronald.suykerbuyk@sittard-geleen.nl 

 

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen


Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt.  Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt..