Besluitenlijst week 47 - 2018

Vastgesteld  27 november 2018

 

 

Managementletter 2018

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de Managementletter 2018.
  2. Kennis te nemen van de Boardletter 2018.
  3. De Boardletter en het collegebesluit na behandeling in de commissie Begroting & Verantwoording ter kennis te brengen van de raad.

 

Informatie:  Sebastiaan Smeets
Tel:  046 4778410
e-mail :  sebastiaan.smeets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

 

Controleprotocol voor de jaarrekeningcontrole 2018

Het college besluit akkoord te gaan met:

  1. Het controleprotocol 2018 inclusief de bijlagen 1 t/m 3
  2. Het raadsvoorstel toe te zenden aan de raad.

Informatie: Sebastiaan Smeets 
Tel:  046 4778410 
e-mail : sebastiaan.smeets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

 

Bestuurlijke evaluatie Samenwerken in Wijkteams

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de Bestuurlijke evaluatie Samenwerken in Wijkteams.
  2. In te stemmen met het versturen van de raadsinformatiebrief en het evaluatierapport aan de gemeenteraad.

Informatie:  Ron Grooten 
Tel:  046 4778685 
e-mail :  ron.grooten@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

 

Vragen ex. Artikel 43 RvO inzake Het Groene Net in de Tuin van Gulik

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Rogier Dieteren 
Tel:  046 4064623 
e-mail :  rogier.dieteren@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

 

 

Regionaal jaarverslag leerplicht 2017-2018

Het college besluit:

1.         Het regionaal jaarverslag leerplicht 2017-2018 vast te stellen.
2.         Het jaarverslag ter kennisgeving door te leiden naar de gemeenteraad.

Informatie:  Goyka Coenemans
Tel:  046 4777244 
e-mail :   goyka.coenemans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Berry van Rijswijk         

 

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.