Besluitenlijst week 11-2018

Onderwerp

Besluit

Evaluatie uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2017 en Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2018

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de evaluatie van het uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2017

 2. Het uitvoeringsplan 2018 "Veiligheid kent geen grenzen" vast te stellen.

 3. De evaluatie en het uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2018 ter kennisname aan de raadscommissie HOVA toe te sturen.

Informatie: Pink van Nieuwburg

Tel : 046-4778281

e-mail : pink.vannieuwburg@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Onderwerp

Besluit

Intentieverklaring Corio Glana Highlight 20

Het college besluit in te stemmen met het aangaan van de intentieovereenkomst tot een projectmatige samenwerking voor de uitwerking en realisatie van Corio Glana Highlight 20.

 

Informatie: Guy Limpens

Tel : 046-4778669

e-mail : guy.limpens@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouders Noël Lebens / Leon Geilen

 

Onderwerp

Besluit

Goedkeuren statutenwijziging LED naar Economische Samenwerking Zuid-Limburg

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de voortgang van de transitie van de stichting LED naar de stichting Economische Samenwerking Zuid-Limburg.

 2. Goedkeuring te verlenen aan de gewijzigde statuten van de stichting (art 10a lid 1 statuten).

 3. Kennis te nemen van het voorstel tot wijzigen van de startbegroting 2018 van LED/E.S.Z.L.

Informatie: Paula L’Ortye

Tel : 046-4778280

e-mail : paula.lortye@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Collectieve verzekering voor vervallen ANW-compensatie ABP

Het college besluit in te stemmen met het aangaan van een collectieve verzekeringsovereenkomst met ElipseLife ter vervanging van de ANW-compensatieregeling van het ABP.

Informatie: Bert Habets

Tel : 046-477771

e-mail : bert.habets@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

LED- bijdragen aan integrale MKB aanpak en TOZL

Het college besluit in te stemmen met een voorgenomen besluit van LED om in 2018 een bijdrage van 300.000,- toe te kennen aan het project “integrale MKB aanpak” onder voorwaarden.

 

Informatie: Avital Kuperman

Tel : 046-4777473

e-mail : avital.kuperman@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Kansen voor alle kinderen; prestatieovereenkomst Jeugdsportfonds Limburg

Het college besluit akkoord te gaan met de prestatie overeenkomst tussen het Jeugdsportfonds Limburg en de Gemeente Sittard-Geleen.

 

Informatie: Lisette van de Gazelle

Tel : 046-4777877

e-mail : lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Astrid Verblakt

 

Onderwerp

Besluit

Beantwoording brief SP d.d. 21 februari 2018 Verplaatsing Verpleegafdeling Kindergenees-kunde Zuyderland naar Heerlen

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Noortje Kramer

Tel : 046-4777384

e-mail : noortje.kramer@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouders

Astrid Verblakt / Leon Geilen

 

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 37 RVO inzake Tutti Mangiare te Born

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jan-Maarten van Dongen

Tel : 046-4778540

e-mail : jan-maarten.vandongen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

 

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 37 RVO inzake leerplichtige kinderen die, ondanks passend onderwijs, thuis zitten

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Marcel Kretzers

Tel : 046-4777682

e-mail : marcel.kretzers@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Bert Kamphuis

 

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 37 RVO inzake overlast spooremplacement Sittard

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Ronald Geurts

Tel : 046-4778585

e-mail : ronald.geurts@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.