Besluitenlijst week 12-2018

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 37 RVO inzake overlast Glanerbrook en Burg. Damenpark

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

 

Informatie: Martine de La Haye

Tel : 046-4778459

e-mail : martine.delahaye@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Onderwerp

Besluit

Gemeentelijke subsidie renovatie/restauratie Heistraat – Petrusstraat Sittard

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het verlenen van een gemeentelijke subsidie van € 300.000,- ten behoeve van de renovatie/restauratie van 25 Rijks monumentale huurwoningen aan de Heistraat-Petrusstraat in Sittard.

 2. Hiertoe € 60.000,- bij te dragen uit het monumentenbudget en € 240.000,- ten laste te laten komen van de voorziening BWS (Besluit Woning gebonden Subsidies).

 3. De aanwending van de voorziening bij het eerstvolgend P&C moment te verwerken in de begroting en daarbij onderdeel uit te laten maken van provinciale goedkeuring.

Informatie: Mariëlle Roks

Tel : 046-4778358

e-mail : marielle.roks@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouders Noël Lebens / Ruud Guyt

 

 

Onderwerp

Besluit

Uitvoering van de Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding (kortweg: de uitkoopregeling)

Het college besluit in te stemmen met:

 1. Het uitvoeren van de Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding.

 2. De hiervoor door het Rijk te verstrekken uitkeringen in te zetten voor de uitvoering van voornoemde regeling.

 3. De woonbestemming van de in dit kader aangekochte percelen/perceelgedeelten binnen de daarvoor in de uitkoopregeling gestelde termijn te laten vervallen en de daarop aanwezige woning incl. overige opstallen na eigendomsoverdracht te laten slopen.

Informatie: Anne Frissen

Tel : 046-4778529

e-mail : anne.frissen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels / Leon Geilen

 

Onderwerp

Besluit

Overgang medewerkers naar Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL)

Het college besluit:

1. tot een definitieve bekrachtiging van het besluit van 4 juli 2017 waarbij werd ingestemd met het in het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) van het SSC-ZL bereikte onderhandelingsresultaat voor wat betreft de overgang van medewerkers van de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen naar die organisatie.                 

Het onderhandelingsresultaat is verwoord in het Afsprakenkader resp. de Overgangsregeling. Deze documenten zijn door het Dagelijks Bestuur (DB) van het SSC- ZL op 16 maart 2018 vastgesteld.

2. Ter aanvulling op het onder 1 bedoelde DB-besluit te bepalen dat voor de daarvoor in aanmerking komende medewerkers van onze gemeente de overgangsafspraken gelden waarover in de Commissie voor Georganiseerd Overleg (het GO) een onderhandelingsresultaat werd bereikt op 5 oktober 2017.

Het onderhandelingsresultaat voorziet in het behoud van het loonperspectief binnen de context van de Regeling Uitloopschaal en een (financiële) compensatie voor de vermindering van het aantal vrije uren.

3. De werknemersdelegatie in het GO hierover te informeren.

4. De medewerkers (in scope) hierover te informeren (bijlage 4).

5. De raad te informeren via de Raadsinformatiebrief.

Informatie: Bert Ehlen

Tel : 046-4777721

e-mail : bert.ehlen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Versterken huisartsenzorg en voorliggend veld met expertise op terrein GGZ Jeugd in de Westelijke Mijnstreek

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het ter beschikking stellen voor maart t/m december 2018 van € 223.800,- aan St. OD-CJG ten behoeve van de inzet van kinderpsychologen ter ondersteuning van kinderen/jongeren met lichte psychische, psychosociale en psychosomatische problemen in de 5 stadsdelen van Sittard-Geleen en in Stein, Beek en Schinnen.

 2. Genoemd bedrag ter beschikking te stellen onder voorbehoud van accordering van de Regeling Uitvoering Jeugddomein Westelijke Mijnstreek 2018 door de Colleges van Stein, Beek en Schinnen.

 3. Het aandeel Sittard-Geleen t.w. € 142.651,- te financieren uit product CJG.

Informatie: Hilda Mertens

Tel : 046-4777436

e-mail : hilda.mertens@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouders Astrid Verblakt / Leon Geilen / Bert Kamphuis

 

Onderwerp

Besluit

Regionale samenwerking onderhoud openbare ruimte, definitieve besluitvorming

Het college besluit in te stemmen met:

 1. het aangaan van de samenwerkings-overeenkomst samenwerken in wijkteams met de gemeente Beek en de gemeente Stein.

 2. het verzenden van de raadsinformatiebrief.

Informatie: Ron Grooten

Tel : 046-4778685

e-mail : ron.grooten@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Onderwerp

Besluit

Subsidie PIW 2018

Het college besluit Partners in Welzijn voor het jaar 2018 een subsidie van € 2.808.000,-- te verlenen voor de uitvoering van de reguliere activiteiten.

Informatie: Marcel Kretzers

Tel : 046-4777682

e-mail : marcel.kretzers@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 37 RVO inzake seniorenwoningen Sittard-Geleen

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Ronald Geurts

Tel : 046-4778585

e-mail : ronald.geurts@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

 

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 37 RVO inzake overlast spooremplacement Sittard

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Ronald Geurts

Tel : 046-4778585

e-mail : ronald.geurts@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

 

Onderwerp

Besluit

Aanvraag bij Ministerie van BiZa voor bijdrage in kosten opruimen explosieven ongelijkvloerse kruising Hasseltsebaan – Dr. Nolenslaan te Sittard

Het college besluit het raadsvoorstel ter besluitvorming voorleggen aan de raad.

Informatie: Thijs van Pol

Tel : 046-4778535

e-mail : thijs.vanpol@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Bert Kamphuis

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.