Besluitenlijst week 13-2018

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 37 RVO inzake gebruik Veilige Wieleromgeving

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Eric Eijkelberg

Tel : 046-4777777

e-mail : eric.eijkelberg@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

 

Onderwerp

Besluit

Procesafspraken rapportages 2018

Het college besluit in te stemmen met het procesvoorstel rapportages 2018.

 

 

Informatie: Mart.Janssen

Tel : 046-4778059

e-mail : mart.janssen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Onderhoudsplan gebouwen 2017-2018 (excl. Sport)

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het uitvoeren van het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen, parkeergebouwen, De Domijnen (Schouwburg) en scholen conform het Onderhoudsplan gebouwen 2017-2018 voor een totaalbedrag van afgerond maximaal € 5,8 miljoen.

 2. In te stemmen met het inzetten van de in vier voorzieningen aanwezige middelen voor het uitvoeren van onderhoud gebouwen en accommodaties conform het Onderhoudsplan gebouwen 2017-2018. Het gaat daarbij om:

  1. Voorziening instandhouding kapitaalgoederen Vastgoed (gebouwen, afgerond € 3,9 miljoen),

  2. Voorziening onderhoud Parkeren (afgerond € 0,7 miljoen),

  3. Voorziening Cultureel Centrum (Schouwburg) (afgerond € 0,9 miljoen),

  4. Voorziening groot onderhoud schoolgebouwen (afgerond  € 0,3 miljoen).

 3. Kennis te nemen van de uitgaven (zijnde € 1,3 miljoen) voor onvermijdelijke werkzaamheden en de werkzaamheden uit de overloop 2016 gedurende het jaar 2017.

Informatie: Chrit Savelkoul

Tel : 046-4778551

e-mail : chrit.savelkoul@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 37 RVO inzake sluiting buurtcentrum Heremiet

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

 

Informatie: Cliff Opgenoord

Tel : 046-4778543

e-mail : cliff.opgenoord@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 37 RVO inzake problemen inloophuis Bie Zefke

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Linda Corvers

Tel : 046-4777645

e-mail : linda.corvers@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 37 RVO inzake bewaken fietsenstallingen

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Mario Nouwen

Tel : 046-4778655

e-mail : mario.nouwen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Onderwerp

Besluit

Bestuurswisseling bij de Stichting Stadbroek In Ontwikkeling (SIO)

Het college besluit in te stemmen met een bestuurswijziging bij de stichting Stadbroek in Ontwikkeling (SIO) door:

 1. Beëindiging van het dienstverband van directeur-bestuurder de heer T. Mans van ZOwonen als bestuurslid per 1 maart 2018.

 2. Benoeming van mevrouw J. Hekking-Tonnaer, interim directeur-bestuurder bij ZOwonen als bestuurder bij SIO voor de periode 1 maart 2018 tot 1 mei 2018.

 3. Benoeming van mevrouw J. Godderij, directeur-bestuurder bij ZOwonen als bestuurder bij SIO vanaf 1 mei 2018

Informatie: Bert Velderman

Tel : 046-4778629

e-mail : bert.velderman@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.