Besluitenlijst week 16-2018

Onderwerp

Besluit

Bestuurlijk wederhoor rapport rekenkamer "fusie en oprichting Cultuurbedrijf De Domijnen"

Het college besluit in te stemmen met de brief als bestuurlijke reactie op het rekenkamerrapport.

 

 

 

 

 

 

 

Informatie: Jack Rademakers

Tel : 046-4777737

e-mail : jack.rademakers@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

 

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel RVO inzake Stalking door recidivist

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Britt Hendrix

Tel : 046-4778813

e-mail : britt.hendrix@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Onderwerp

Besluit

Regio-enveloppe

Het college besluit:

 1. De Limburgpropositie zoals die Provincie Limburg wordt aangeboden aan het Rijk te ondersteunen

 2. Met de Provincie het overleg aan te gaan met als doel het opstellen van een gezamenlijke strategische agenda tussen centrum-gemeenten en de Provincie Limburg.

Informatie: Leo Burdorf

Tel : 046-4777412

e-mail : leo.burdorf@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 37 RVO inzake stand van zaken bezoek aan en planning beoogd bestuurscentrum

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Anke Helgers

Tel : 046-4778767

e-mail : anke.helgers@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouders Noël Lebens / Pieter Meekels

Onderwerp

Besluit

 

Collegevoorstel Overgangssituatie Stichting SLIMhuis

Het college besluit in te stemmen met het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van Stichting SLIMhuis om de stichting te ontbinden.

Informatie: Avital Kuperman

Tel : 046-4777473

e-mail : avital.kuperman@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 GR BsGW

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de (voorlopige) jaarstukken van 2017 van de GR BsGW.

 2. In te stemmen met de ontwerp-begroting 2019 van de GR BsGW.

 3. In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om:

 1. kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de GR BsGW,

 2. in te stemmen met de ontwerp-begroting 2019 en hierop geen zienswijze in te dienen.

Informatie: Joline Gilissen

Tel : 046-4777592

e-mail : joline.gilissen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Bestuursrapportage 4e kwartaal 2017 BsGW

Het college besluit kennis te nemen van de 4e kwartaal 2017 bestuursrapportage van de BsGW

 

Informatie: Joline Gilissen

Tel : 046-4777592

e-mail : joline.gilissen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

ENSIA Assurance rapportage

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de ENSIA Assurance rapportage.

 2. Op grond hiervan te verklaren dat de gemeente voldoet aan de beheersings-maatregelen en normen voor DigiD en Suwinet zoals deze gesteld worden door het ministerie van BZK en het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKBI).

 3. Aan de betreffende instanties en de gemeenteraad te rapporteren over de behaalde resultaten.

Informatie: Theo Derhaag

Tel : 046-4777670

e-mail : theo.derhaag@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Uitbreidingssubsidie Sekisui

Het college besluit onder voorbehoud van positieve besluitvorming door de Raad en goedkeuring door de Provincie in te stemmen met het verstrekken van een subsidie aan Sekisui ter grootte van € 100.000,-.

Informatie: Raymond Ubachs

Tel : 046-4777842

e-mail : raymond.ubachs@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Voorlopige lijst monumentale en waardevolle bomen

Het college besluit in te stemmen met:

 1. de voorlopige lijst van gemeentelijke monumentale en waardevolle bomen.

 2. het voor inspraak ter inzage leggen van deze lijst.

 

 

 

Informatie: Jos Jansen

Tel : 046-4778638

e-mail : jos.jansen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.