Besluitenlijst week 18-2018

Onderwerp

Besluit

Deelname gezamenlijke aanschaf, gebruik en beheer VTH-informatievoorziening

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel waarin de raad wordt gevraagd in te stemmen met de dekking van de uitgaven voor deelname gezamenlijke aanschaf, gebruik en beheer VTH-informatievoorziening:

  1. Instemmen met een investering, met ingang van 2019, voor de aanschaf en implementatie.

  2. Instemmen met de dekking van de uitgaven uit de budgetten van Handhaving en Vergunningen om met ingang van 2019 naast het al meegenomen budget voor de “oude” applicaties, maximaal € 75.000,- vrij te maken.

  3.  Instemmen met een verhoging van de legestarieven (omgevingsvergunningen Wabo) met ingang van 2019 en akkoord gaan met een verdere verhoging in 2020.

  4. Akkoord gaan met de verwerking van bovenstaande in de begroting 2019 en de belastingmaatregelen 2019.

 2. In te stemmen met voorlegging aan de provinciaal toezichthouder, in het kader van preventief toezicht, na besluitvorming door de raad.

Informatie: Anke Helgers

Tel : 046-4778765

e-mail : anke.helgers@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox / wethouder Ruud Guyt

 

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 43 RVO inzake “Gestapo Knallmusik”

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jan Miltenburg

Tel : 046-4777602

e-mail : jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

 

Onderwerp

Besluit

Ruimtelijke kwaliteit locatie AU De Haese

Het college besluit omwille van economische gronden het negatieve advies van de commissie ruimtelijke kwaliteit (ARK) inzake het bouwplan van Woonstaete aan de Haspengouw niet over te nemen.

 

Informatie: Rosemarie Melissen / Imke Weusten

Tel : 046-4778496/8325

e-mail : rosemarie.melissen@sittard-geleen.nl / imke.weusten@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouders

Noël Lebens / Ruud Guyt

 

 

Onderwerp

Besluit

Burgerpeiling Waarstaatjegemeente

Het college besluit in te stemmen met het uitvoeren van een burgerpeiling volgens de methodiek van Waarstaatjegemeente van Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) Realisatie (voorheen Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING)), waarbij de resultaten uit de peiling ook ontsloten worden via de landelijke website www.waarstaatjegemeente.nl van VNG Realisatie.

Informatie: Maarten Smits / Pauline Govers / Annemarie Janssen

Tel : 046-4777863

e-mail : annemarie.janssen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Onderwerp

Besluit

Subsidie 2018 Sportstichting Sittard-Geleen

Het college besluit de Sportstichting Sittard-Geleen voor het jaar 2018 een subsidie te verlenen ten bedrage van € 3.790.000.

Informatie: Dre Biesmans

Tel : 046-4777770

e-mail : dre.biesmans@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

 

Onderwerp

Besluit

Emplacement Sittard

Het college besluit:

 1. om de op 23 december 2008 ontvangen aanvraag om een revisievergunning niet te behandelen.

 2. met behulp van een onafhankelijk adviesbureau de geldende vergunning te actualiseren voor wat betreft het plaatsgebonden risico (PR) vanwege de op het emplacement uitgevoerde maatregelen en de wettelijke saneringsplicht.

 3. ProRail op te roepen een nieuwe aanvraag om een omgevingsvergunning in te dienen.

 4. te blijven participeren in de verschillende overleggroepen “landelijke aanpak emplacementen” en zo nodig, (ook) op bestuurlijk niveau, druk uit te oefenen op het ministerie voor het uitvoeren van een onderzoek naar de aspecten externe veiligheid en geluid.

Informatie: Gerda.Jongen

Tel : 046-4777777

e-mail : gerda.jongen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

 

Onderwerp

Besluit

Samenwerkingsovereenkomst Convenant RMC 39 Vroegtijdig Schoolverlaten

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het aangaan van de “Samenwerkingsovereenkomst Convenant RMC Voortijdig Schoolverlaten”.

 2. De formatie voor de duur van het Convenant RMC 39 Voortijdig Schoolverlaten uit te breiden met 1 fte consulent onderkant arbeidsmarkt (1 januari 2017 tot 1 januari 2021).

 3. Het besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de Provincie Limburg.

Informatie: Marcel Kretzers

Tel : 046-4777682

e-mail : marcel.kretzers@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Bert Kamphuis

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.