Besluitenlijst week 02-2018

 

Onderwerp

Besluit

Periodieke wijziging APV Sittard-Geleen (achttiende wijziging)

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de APV Sittard-Geleen (achttiende wijziging) met toelichting.

  2. In te stemmen met het doorgeleiden van het raadsvoorstel naar de Raad.

Informatie: Mark Boesten

Tel : 046-4777704

e-mail : mark.boesten@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Onderwerp

Besluit

Gemeentelijke onderscheiding (Speld van Verdienste)

Het college besluit een gemeentelijke onderscheiding toe te kennen aan mevrouw E. Maassen.

 

 

 

 

 

 

Informatie: Sylvia Gimbrere

Tel : 046-4778404

e-mail : sylvia.gimbrere@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Onderwerp

Besluit

Vervolg verbeterplan begroting 2018

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de brief ‘begroting 2018’, van de provincie Limburg d.d. 12 december 2017.

  2. In te stemmen met het vervolg van het verbeterplan begroting 2018, passend binnen het besluit van de provincie Limburg tot preventief toezicht.

Informatie: Gerrie de Bruijn

Tel : 046-4778039

e-mail : gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Wijziging artikel 17:5 Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen als gevolg van de uitwerking CAO gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019

Het college besluit de wijziging in artikel 17:5 Arbeidsvoorwaardenregeling als gevolg van de uitwerking CAO gemeenten 1 mei 2017 - 1 januari 2019 vast te stellen.

Informatie: Veronique Ariaans

Tel : 046-4777439

e-mail : veronique.ariaans@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Regionale samenwerking onderhoud openbare ruimte; voorgenomen besluitvorming

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de definitieve businesscase "Samenwerken in wijkteams";

  2. Een voorgenomen besluit te nemen ten aanzien van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Beek en de gemeente Stein betreffende wijkteams en voor wat betreft de organisatorische en personele gevolgen daarvan een adviesverzoek voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

  3. Kennis te nemen van het eerste organisatie- en gebiedsplan samenwerken in wijkteams voor 2018.

Informatie: Ron Grooten

Tel : 046-4778685

e-mail : ron.grooten@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.