Besluitenlijst week 30-2018

Vastgesteld 31 juli 2018

 

Binnenstedelijke Ontwikkeling

2.01, 24-07

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van het overzicht van projecten en activiteiten voor

binnenstedelijke ontwikkeling en de resultaten van de financiële analyse.

2.1  In verband met gemaakte kosten en lopende  verplichtingen de volgende  dekkingsmiddelen aan te wijzen:

2.1.1 de jaarschijf 2019 van de investeringsmiddelen voor Sittard ad 1,7 mln voor een bedrag van € 980.000 t.b.v. gedane investeringen;

2.1.2 het restant van de provinciale subsidiemiddelen voor Sittard ad € 3,5  mln voor een bedrag van € 1.734.000 t.b.v. lopende  exploitatielasten;

2.1.3 de jaarschijf 2018 van de investeringsmiddelen voor Geleen ad 0,8

mln, die momenteel geheel is ingezet voor ambtelijke huisvesting en deels vrijgespeeld kan worden (temporisering), voor een bedrag van € 555.000 t.b.v. gedane investeringen;

2.1.4 de reserve centrum Sittard, waaruit € 1,0 mln vrijvalt, geheel in te zetten t.b.v. lopende exploitatielasten Geleen van in totaal € 622.000 en voortzetting van de subsidieregeling, zoals genoemd onder 4.1.

2.2  De openstaande verplichtingen  uit te betalen,  uit oogpunt van zorgvuldigheid  t.o.v.  inwoners en ondernemers.

2.3  De gemeenteraad hierover per brief te  informeren, met de aankondiging dat  in  september voorstellen voor de daartoe  vereiste begrotingswijzigingen aan de  gemeenteraad zal worden voorgelegd.

2.4  De provincie Limburg hierover te informeren,  vooruitlopend op het formele verzoek om de  begrotingswijzigingen van september te  toetsen.

3.1  Ermee in te stemmen dat de ambtelijke  voorbereiding van een aantal met name  genoemde, mogelijk nog dit jaar en volgend  jaar uit te voeren projecten nu ter hand wordt  genomen, ten behoeve van een go/no-go-

besluit in september (zie ook punt 3.2). 

3.2. In september besluiten te nemen over het  vervolg van de binnenstedelijke ontwikkeling  (m.n. projecten) met het oog op het  veiligstellen van het provinciaal subsidie  voor Sittard.

3.3. Daarbij de vereiste uitvoeringsbesluiten te  nemen en de voorstellen voor de daartoe  vereiste begrotingswijzigingen vast te stellen.

4.1. Tot gewijzigde voortzetting van de  subsidieregeling “Stimulering compacter  maken kernwinkelgebied en aanpak  leegstand stadscentra Sittard en  I

 samenhang daarmee  tot voortzetting van  de contracten met Streetwise voor Sittard en  CO-3 voor Geleen tot einde van dit jaar.

5. Voor het overige tot de besluitvorming in  september geen nieuwe verplichtingen aan  te gaan.

Informatie: Nelissen, Aussems, Bergink, Goessen, Tel : 046-4777777, e-mail jo.nelissen@sittard-geleen.nll / sjaak.aussems@sittard-geleen.nl /annelieke.bergink@sittard-geleen.nl ./inge.goessens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

2e programmarapportage 2018

3.02, 17-07

Het college besluit in te stemmen met:

  1. de programmarapportage 2e kwartaal 2018 en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
  2. het resultaat voor de jaarschijf 2018 ad € 2,06 mln. negatief incidenteel ten laste te brengen van de algemene reserve.
  3. het in het kader van preventief toezicht ter goedkeuring voorleggen aan GS van de rapportage, inclusief begrotingswijzigingen en voortgang effectuering herstelplan.
  4. het aanpassen van de planning van de 3e en 4e programmarapportage.

Informatie: Mart Janssen, Tel : 046-4778059, e-mail : mart.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Vragen ex artikel 43 RvO inzake fietspaden Keulse Baan - Wehrerweg

3.01, 24-07

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Paul Daudeij, Tel : 046-4778370, e-mail : paul.daudeij@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Toezichthouder rechtmatigheid Wmo

3.02, 24-07

Het college besluit:

  1. Aanvullend op de toezichthouder calamiteiten Wmo, een interne toezichthouder rechtmatigheid Wmo aan te wijzen.
  2. De sociaal rechercheurs van het cluster sociale zaken conform artikel 6.1 van de Wmo 2015 aan te wijzen als toezichthouder rechtmatigheid Wmo.

Informatie: Esther Engelen, Tel : 046-4778957, e-mail : ester.engelen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Oostelijke Schootsvelden

4.01

Het college besluit

  1. in te stemmen met de brief aan mw. A. Hoekstra/Red de Tuinen inhoudende het vastleggen van afspraken rondom de inrichting van het project Oostelijke Schootsvelden.

Informatie: Raymond Dumont,  Tel : 046-4778403, e-mail : raymond.dumont@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems

 

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben berei