Besluitenlijst week 33-2018

Vastgesteld 21 augustus 2018

 

 

Bestuursrapportage 1e kwartaal 2018 BsGW

2.02, 14.08

Het college besluit kennis te nemen van de bestuursrapportage 1e kwartaal 2018 van de BsGW.

Informatie: Joline Gilissen,  Tel : 046-4777592, e-mail : joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Besluitvorming concernstrategie informatievoorziening (IV) 2018-2022 en programma Digitaal Werken (DW)

2.03, 14-08

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de algemene beleidslijn van de concernstrategie IV en akkoord te gaan met het uitwerken van de governance vraagstukken die in de concernstrategie IV worden aangekaart: creëren van een strategische unit en inrichten van een I-Board.
 2. Akkoord te gaan met spoor 1 en de financiering daarvan per 1-1-2019
 3. In te stemmen met de voorstellen van het programma DW en akkoord gaan met de financiële consequenties per 1-1-2020.
 4. Kennis te nemen van de voorgestelde lijn binnen de sporen 2, 3 en 4 en op basis van prioriteringen (keuzes binnen spoor 2, 3 en 4) per jaar implementeren, in het kader van de begroting 2019, c.q. de kadernota 2019.

Informatie: Norbert Schmelzer en Ron van Rootselaar,  Tel : 046-4777777,  e-mail : ron.van.rootselaar@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake verdwijnen ontmoetingsplekken in wijken Geleen-Zuid en Kluis

3.01, 14.08

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Corry de Koster,  Tel : 046-4777660,  e-mail : corry.de.koster@sittard-geleen.nl 

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Vaststelling subsidie PIW 2017

3.02, 14-08

Het college besluit:

 1. De subsidie van PIW over 2017 vast te stellen op € 2.808.000,-
 2. PIW hierover te informeren via de vaststellingsbeschikking.

Informatie: Marcel Kretzers, Tel : 046-4777682,  e-mail : marcel.kretzers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder, Leon Geilen

 

Tijdelijke omgevingsvergunning Kerkstraat 23 Born

4.01, 14-08

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de beslissing op het bezwaarschrift tegen de weigering van een omgevingsvergunning voor het vestigen van detailhandel en een maatschappelijke functie aan de Kerkstraat 23 in Born.

Informatie: Paul van Meerten,  Tel : 046-4777537, e-mail : paul.vanmeerten@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

 

Aanpassing subsidieplafond van de subsidieregeling "Stimulering compacter maken kernwinkelgebied en aanpak leegstand stadcentra Sittard en Geleen 2016-2018"

4.01, 14-08

Het college besluit:

 1. In aanvulling op het B&W-besluit van 24-07-2018 het subsidieplafond als bedoeld in artikel 18 van de subsidieregeling "Stimulering compacter maken kernwinkelgebied en aanpak leegstand stadcentra Sittard en Geleen 2016-2018" te wijzigen
 2. Voor de rest van de looptijd van de regeling vast te stellen op € 525.000,-- voor het stadscentrum Geleen respectievelijk  € 1.100.000,-- voor het stadscentrum Sittard.

Informatie: John Janssens ,  Tel : 046-4777445, e-mail : john.janssens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouders: wethouders Pieter Meekels en Jos Bessems

 

 

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.