Besluitenlijst week 36-2018

Vastgesteld  10 september 2018

 

Statutenwijziging RWM NV

2.02, 04-09

Het college besluit in te stemmen met de wijziging van de statuten van RWM met betrekking tot het bij wijze van

uitzondering verlengen van de zittingstermijn van leden van de raad van commissarissen.

Informatie: Mart Janssen
Tel : 046-4778059
e-mail : mart.janssen@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen

2.03, 04-09

Het college besluit de gewijzigde Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen door toevoeging van artikel 3:2a vast te stellen.

Informatie: Bert Ehlen
Tel : 046-4777721
e-mail : bert.ehlen@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Omgevingsvergunning Bastionhotel Geleen

4.01, 04-09

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen ontwerp omgevingsvergunning Bastionhotel Geleen
  2. De Nota van zienswijzen voor te leggen aan de Ronde, voor het inwinnen van haar gevoelen over de ontwerp omgevingsvergunning Bastionhotel Geleen, omdat die blijkens het aantal ingediende zienswijzen maatschappelijk gevoelig blijkt te zijn

Informatie: Eric Evers
Tel : 046-4778678
e-mail : eric.evers@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Bewuster insectenbeheer

3.01, 04-09

Het college besluit in te stemmen met de raadsinformatiebrief en de antwoordbrief aan de indieners van de oproep tot bewuster insectenbeheer.

Informatie: Piet Huveners
Tel : 046-4778638
e-mail : piet.huveners@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake voorstel bewaking fietsenstalling aan de Paardestraat te Sittard

3.02, 04-09

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Mario Nouwen
Tel : 046-4778655
e-mail : mario.nouwen@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake afsluiting fietspad Middenweg te Sittard

3.03, 04-09

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Albert Goossens
Tel : 046-4778548
e-mail : albert.goossens@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Presentatie over kwartaalrapportage Sociaal Domein

3.04, 04-09

Het college neemt kennis van de presentatie over kwartaalrapportage Sociaal Domein.

Informatie: Rian van Loon
Tel : 046-4778827
e-mail : rian.vanloon@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen / Kim Schmitz / Felix van Ballegooij / Berry van Rijswijk

 

Ondertekening intentieverklaring Regenboogsteden 2019-2022

4.02, 04-09

Het college besluit akkoord te gaan met ondertekening van de Intentieverklaring Regenboogsteden 2019-2022.

Informatie: Marjon van der Leeuw
Tel : 046-4778820
e-mail : marjon.vanderleeuw@sittard-geleen.nl 

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Dialoog SAMEN DUURZAAM -procesaanpak

4.03, 04-09

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de uitwerking van procesaanpak dialoog SAMEN DUURZAAM.
  2. Voor 2018 te voorzien in de dekking door het inzetten van een eerder gevoteerd budget voor de Leefbaarheidsagenda en de voor 2019/2020 benodigde budgetten te verwerken/oormerken in de nog op te stellen begroting 2019.

Informatie: Annemarie Janssen
Tel : 046-4777863
e-mail : annemarie.janssen@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.