Besluitenlijst week 37-2018

Vastgesteld  18 september 2018

 

Representatie college rondom thuiswedstrijden Fortuna Sittard           

2.02, 10-09         

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het aanschaffen van 2 extra business-seats. Per keer wordt bezien hoeveel gasten het college uitnodigt via de Lijst van Uitnodigingen.
 2. In te stemmen met afsprakenkader als aangegeven in het advies.
 3. De kosten ten laste te brengen van de budgetten bestuurszaken representatie, economische zaken en sport.

Informatie: Sylvia Gimbrère 
Tel : 046-4778048            
e-mail : sylvia.gimbrere@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox 

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ongeregeldheden wedstrijd Fortuna-FC Utrecht

2.03, 10-09

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Martine de la Haye
Tel : 046-477845
e-mail : martine.delahaye@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Aanwijzing collectieve ADV-dagen en vaststelling data personele activiteiten in 2019

3.01,10-09

Het college besluit:

 1. Bij wijze van voorgenomen besluit te bepalen dat als collectieve ADV-dagen c.q. –dagdelen voor 2019 worden aangewezen:
 • vrijdag 31 mei, zijnde de dag tussen Hemelvaartsdag en het weekend;
 • vrijdag 27 december, maandag 30 december en dinsdagochtend 31 december, betreffende de werkdagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar, neerkomend op 28 uur van de in totaal als zodanig aan te wijzen 48 uur.

2.  Dit voornemen voor instemming voor te leggen aan de Ondernemingsraad, zodat na ontvangst van de instemmingsreactie tot definitieve vaststelling van de ADV-dagen en –dagdelen in 2019 kan worden overgegaan.

3.  Te bepalen dat de jaarlijkse eindejaarsviering op vrijdag 20 december 2019 plaatsvindt, vanaf 16:00 uur op een nader te bepalen locatie.

Informatie: Peter Boers
Tel : 046-4777637
e-mail : peter.boers@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Tweede kwartaalrapportage 2018 Sociaal Domein

4.01, 10-09

Het college besluit:`

 1. Kennis te nemen van de Tweede kwartaalrapportage 2018 Sociaal Domein.
 2. De rapportage ter kennisname en bespreking door te leiden naar de raadsronde.

Informatie: Rian van Loon
Tel : 046-4778827
e-mail : rian.vanloon@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen / Kim Schmitz / Felix van Ballegooij / Berry van Rijswijk

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Hittestress

5.01, 10-09

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Guy Limpens
Tel : 046-4778669
e-mail : guy.limpens@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Manifest Samenwerking uitvoering Programma Nationaal Landschap ZL

5.02, 10-09

Het college besluit in te stemmen met het aangaan van het manifest "Samenwerking uitvoering Programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg (2018-2021)".

Informatie: Math Poeth
Tel : 046-4778684
e-mail : math.poeth@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder: wethouder  Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.