Besluitenlijst week 38-2018

Vastgesteld  25-09-2018

 

Buurtbemiddeling

 

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het convenant inzake Buurtbemiddeling. Een samenwerkingsproject van de gemeenten  Beek, Stein, Sittard-Geleen, de gezamenlijke woningcorporaties, Basisteam Politie Westelijke Mijnstreek en Partners in Welzijn.

Informatie: Pink van Nieuwburg
Tel : 046-4778281
e-mail : pink.vannieuwburg@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Vervanging van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties

 

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met het vervangen van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties – conform het handboek Vervanging Archiefbescheiden gemeente Sittard-Geleen – per ingangsdatum van het ECM (inclusief digitaal archiefsysteem, RMA).
 2. Akkoord te gaan met het vernietigen van originele papieren archiefbescheiden, als onderdeel van het vervangingsproces.

Informatie: Richard Wijnands
Tel : 046-4778955
e-mail : richard.wijnands@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Parkeerplaats P3 voor o.a. bezoekers Fortuna

 

Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel en het voorstel door te leiden naar de raad.

Informatie: Bert Pex
Tel : 046-4778670
e-mail : bert.pex@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Gemeentelijke onderscheiding (Speld van Verdienste)

 

Het college besluit een gemeentelijke onderscheiding toe te kennen aan de heer L.M.J. Lemmens uit Munstergeleen.

Informatie:
Tel : 046-4778048
e-mail : sylvia.gimbrere@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Vervolgvragen ex artikel 43 RVO inzake overlast veroorzaakt door woningverhuur aan arbeidsmigranten

 

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Anouk Theeuwen
Tel : 046-4778437
e-mail : anouk.theeuwen@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox / wethouder Felix van Ballegooij

 

Plan van aanpak afstoten niet strategisch vastgoed

 

Het college besluit:

 1. In te stemmen met indeling en fasering zoals opgenomen in het plan van aanpak gericht op het versneld afstoten van het niet strategisch vastgoed.
 2. Kennis te nemen van het advies van de taskforce over de wijze van vermarkten. De herbestemmingsmogelijkheden van een aantal objecten wordt binnenkort in een themasessie voorgelegd en ter besluitvorming aangeboden.
 3. Conform de beheersnota vastgoed 2016, de raad te informeren  over het voornemen om tot sloop over te gaan van een 5-tal objecten en in de reguliere P&C-cyclus, de sloopkosten en de afboeking van deze objecten vervolgens voor te stellen. De separate nota ter zake wordt medio september aan het college voorgelegd.
 4. In te stemmen met het zo nodig incidenteel voor de begroting 2019 inzetten van het verkoopresultaat om de taakstelling vastgoed voor de begroting 2019 te halen.
 5. Kennis te nemen van het  geprognosticeerde resultaat in meerjarenperspectief.
 6. Dat iedere categorie objecten, voor zo ver relevant en  zoals verwoord in de nota, ter goedkeuring aan het college wordt voorgelegd, waarna verdere afwikkeling binnen de alsdan vastgestelde kaders in mandaat kan worden afgedaan.


Informatie: Wil Hamers / Marcel Dieters
Tel : 046-4778504 / 8474
e-mail : wil.hamers@sittard-geleen.nl  marcel.dieters@sittard-geleen.nl  
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Adviesreactie OR m.b.t. ontvlechting unit inkoop naar SSC-ZL

 

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het advies van de OR naar aanleiding van het voornemensbesluit tot overdracht van taken en medewerkers van de unit Inkoop van team Facilitaire Services naar de GR SSC-ZL.
 2. In de inhoud van de adviesreactie geen aanleiding te zien om van het, tijdens de collegevergadering van 28 augustus jl., genomen besluit tot ontvlechting van de unit Inkoop naar het SSC-ZL af te wijken.

Informatie: Jos Belt
Tel : 046-4777093
e-mail : jos.belt@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Ontvlechting en overheveling van de unit supply van het team Automatisering & dataservice naar de GR SSC-ZL.

 

Het college besluit:

Te bepalen dat:

 1. de unit supply van het team Automatisering & dataservice wordt afgesplitst van de gemeentelijke organisatie.
 2. de tot die unit behorende taken en werkzaamheden worden overgedragen aan de GR SSC-ZL, dit met inachtneming van de personele overgangsregelingen (procedures, voorwaarden, garanties) die door het college resp. het Bestuur van SSC-ZL zijn vastgesteld.

Dit besluit ter kennis te brengen van de Ondernemingsraad via een brief.

Informatie: Jos Belt
Tel : 046-4777093
e-mail : jos.belt@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Vragen ex artikel 43 RVO vervolg inzake uitstraling van onze stad, onkruid omissie maaien grasstroken

 

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Ron Grooten
Tel : 046-4778685
e-mail : ron.grooten@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.