Besluitenlijst week 39 - 2018

Vastgesteld 2 oktober 2018

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake politieactie bij wedstrijd Fortuna – FC Utrecht

 

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Martine de la Haye 
Tel: 046 - 4748459 
e-mail:  martine.delahaye@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox

 

Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties 2018

 

Het college besluit:

  1. De Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties 2018 vast te stellen;
  2. De Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties 2017 in te trekken;
  3. Op basis van artikel 24 van de Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties 2018 een subsidieplafond voor 2019 van €75.000 vast te stellen voor aanvragen op grond van artikel 17 van voornoemde regeling, onderdeel 'organisaties die zich bezighouden met het terugdringen van de effecten van armoede bij gezinnen met kinderen/jongeren'.

Informatie:  Maurice Leenders
Tel: 046 - 4777760 
e-mail: maurice.leenders@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen       

 

Jaarverslag en Jaarrekening Stichting VOLT 2017

 

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de Stichting Poppodium VOLT (inclusief de geleverde prestaties).
  2. De subsidie 2017 definitief op € 373.376 vast te stellen.

Informatie: Jan Miltenburg        
Tel: 046 - 4777602        
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ondersteuning bij subsidieaanvraag amateur-sportclubs

 

Het college besluit:

Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.

Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Jack Rademakers
Tel:  046 - 4777737       
e-mail: jack.rademakers@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems   

 

Bezorgen reisdocumenten

 

Het college besluit:

  1. Per 1-1-2019 te starten met het aanbieden van de bezorgservice voor reisdocumenten (ID kaarten en paspoorten) aan inwoners van Sittard-Geleen.
  2. Deze service voor het wettelijk maximaal vastgestelde bedrag aan te bieden.
  3. Per 1-1-2019, bij wijze van pilot voor de duur van 1 jaar, te starten om de behoefte in de aangeboden dienst te kunnen peilen.

Informatie: Ilse Terpstra
Tel:  046 - 4778148       
e-mail: ilse.terpstra@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.