Besluitenlijst week 40 - 2018

Vastgesteld  9 oktober 2018

 

Exporeal 2018

 

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het programma van de Exporeal 2018
 2. Instemmen met de buitenlandse dienstreis van wethouder Meekels naar de Exporeal 2018 (7 tot en met 9 oktober) te München, Duitsland
 3. De gemeenteraad via het fractievoorzittersoverleg mede te delen over de dienstreis en een verslag van de dienstreis aan te kondigen.

Informatie: Hanny Ras  
Tel:  046 4778328         
e-mail : hanny.ras@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake communicatie met laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking

 

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.
 3.  

Informatie: Suzanne Wolters     
Tel:  046 4778052         
e-mail :  suzanne.wolters@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen      

 

Actieplan afval Sittard-Geleen 2018-2021

 

Het college besluit:

Het actieplan vast te stellen met als doel inhoud te geven aan het Regionaal Afvalplan 2016 – 2019 en de gemeentelijke Grondstoffenvisie 2050.

 

Informatie: Jos Jansen 
Tel:  046 4778634         
e-mail : jos.jansen@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen      

 

Huishoudelijke Ondersteuning deel I : Beleidsregels Wmo

 

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het nieuwe normenkader Huishoudelijke Ondersteuning (HO), en dit in te voeren voor alle nieuwe cliënten HO vanaf 1-1-2019
 2. In te stemmen met voorliggende beleidsregels Wmo 2019

 

Informatie:  Esther Engelen      
Tel:  046 4778957         
e-mail :  esther.engelen@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen       

 

Huishoudelijke Ondersteuning deel II:  Contract HO

 

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het nieuwe contract Huishoudelijke Ondersteuning
 2. In te stemmen met de reële kostprijs o.b.v. de AMvB ter hoogte van:

  a. ZiN (Zorg in Natura)  € 26,85
  b. Pgb professional   € 22,89
  c. Pgb sociaal netwerk € minimumloon per 1 januari van huidig jaar met vakantiegeld- en uren 22 jaar en ouder plus 2%. 

 3. In te stemmen met het wijzigingsvoorstel voor de verordening Wmo 2019 inzake de reële kostprijs Pgb en het wijzigingsbesluit. De brief aan de raad, inzake nieuw beleid HO per 1-1-2019, door te leiden naar de Gemeenteraad

 

Informatie:  Esther Engelen      
Tel:  046 4778957         
e-mail :  esther.engelen@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen       

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.