Besluitenlijst week 41 - 2018

Vastgesteld  23 oktober 2018

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake aanschaffen 2 extra businessseats bij thuiswedstrijden van eredivisieclub Fortuna

 

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Sylvia Gimbrere 
Tel :  046-4778048 
e-mail :  sylvia.gimbrere@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox    

 

Vragen ex artikel 44 RVO inzake Aanschaf businessseats Fortuna

 

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Sylvia Gimbrere 
Tel :  046-4778048  
e-mail :  sylvia.gimbrere@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Brief Consortium Grensmaas inzake verzoek langere uitvoeringsduur Grensmaasproject

 

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de door het Consortium Grensmaas gevraagde verlenging van de

  lopende uitvoeringstermijn van het Grensmaasproject met maximaal drie jaar.

 2. In te stemmen met de kennisgeving aan de gemeenteraad omtrent het besluit in deze.

Informatie:  Hans Urlings 
Tel :  046-4778501
e-mail :  hans.urlings@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Aanpassing regelgeving Markten Sittard-Geleen

 

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de wijzigingen in de Marktverordening en de verordening ter vaststelling voor te leggen aan de Raad.
 2. De navolgende regelingen:
  1. Marktreglement Sittard-Geleen 2019.
  2. Instellingsbesluit markten Sittard-Geleen 2019.
  3. Reglement marktadviescommissie Sittard-Geleen 2019

   vast te stellen onder voorbehoud van vaststelling van de Marktverordening Sittard-Geleen 2019 door de gemeenteraad d.d. 25 oktober dan wel 7/8 november 2018.

Informatie:  Jan Heffels / Jure Alajbeg
Tel :  046-4778719 / 8619
e-mail :  jan.heffels@sittard-geleen.nl / jure.alajbeg@sittard-geleen.nl  
Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen     

 

Voorontwerp bestemmingsplan Hennekuilstraat ong. Born

 

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het voorontwerp van het bestemmingsplan "Hennekuilstraat ong. Born".
 2. Het voorontwerp van het bestemmingsplan gedurende zes weken voor inspraak ter visie te

  leggen.

Informatie:  Marjolene van Cleef 
Tel :  046-4778919
e-mail :  marjolene.vancleef@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmits

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Wijziging Stimuleringsregeling Stadscentra Sittard-Geleen

 

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Annelieke Bergink
Tel:  046-4777777 
e-mail :  annelieke.bergink@sittard-geleen.nl  
Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems   

 

Intentieverklaring Brede Regeling Combinatiefuncties 2019 t/m 2022

 

Het college besluit:

 1. Het landelijk projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt mede te delen dat de gemeente Sittard-Geleen de intentie heeft 20,27 fte. combinatiefunctionarissen te realiseren gedurende de periode 2019 t/m 2022 en daartoe de intentieverklaring te ondertekenen.
 2. Dat de randvoorwaarde is dat de cofinanciering van de uitbreiding ten opzichte van het huidige aantal, zijnde 16,77 fte.  door bijdragen van derden wordt ingevuld.

Informatie:  Jack Rademakers
Tel:  046-4777737         
e-mail :  jack.rademakers@siittard-geleen.nl  
Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems   

 

Uitvoeringsbesluiten programma binnenstedelijke ontwikkeling

 

Het college besluit:

 1. In vervolg op het collegebesluit n.a.v. de financiële analyse binnenstedelijke ontwikkeling van 24 juli jl., alsnog de vereiste uitvoeringsbesluiten te nemen voor de projecten Zitterd Revisited en Actualisatie Centrumplan Geleen waarvoor dit in de achterliggende periode nog niet is gebeurd.
 2. In te stemmen met het raadsbesluit met begrotingswijziging programma binnenstedelijke ontwikkeling, zodat de bij besluit van 24 juli jl. aangewezen dekkingsmiddelen daadwerkelijk beschikbaar komen.

Informatie:  Sjaak Aussems     
Tel:  046-4777747         
e-mail :  sjaak.aussems@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems

 

Energievisie Sittard-geleen

 

Het college besluit:

De raadsleden uit te nodigen deel te nemen aan de interactieve sessie over duurzaamheid op donderdag 25 oktober a.s.

Informatie:  Rogier Dieteren     
Tel:  046-4777777         
e-mail :  rogier.dieteren@sittard-geleen.nl  
Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

 

Bestuursopdracht evenementen

 

Het college besluit in te stemmen met voorliggende Bestuursopdracht Evenementen.

Informatie:  Katarina Boels
Tel:  046-4778446         
e-mail :   katarina.boels@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder:  Berry van Rijswijk

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.