Besluitenlijst week 43 - 2018

Vastgesteld  30 oktober 2018
 

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake veroordeling jongerensoos 't Waeske

 

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Nathalie Beurskens-Roelofs
Tel:  046 4778748 
e-mail : nathalie.beurskens-roelofs@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox

 

 

Protocol cameragebruik

 

Het college besluit:

In te stemmen met het cameraprotocol gemeentelijke gebouwen Sittard-Geleen.

Informatie:  Laura Goos
Tel:  046 4778832
e-mail : laura.goos@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

 

Zienswijzen begroting 2018 en 2019 BsGW

 

Het college besluit:

In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om:

 1. Geen zienswijze in te dienen voor de 3e begrotingswijziging 2018 (aanvulling eigen vermogen).
 2. Geen zienswijze in te dienen voor de 4e begrotingswijziging 2018 (gebruikerskosten GDI).
 3. Geen zienswijze in te dienen voor de 5e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019 (cao-verhoging).

Informatie:  Joline Gilissen
Tel:  046 4777592  
e-mail : joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels   

 

 

Bestuursrapportage 2e kwartaal 2018 BsGW

 

Het college besluit:

Kennis te nemen van de 2e kwartaal 2018 bestuursrapportage van de BsGW.

Informatie:  Joline Gilissen
Tel:  046 4777592 
e-mail : joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels   

 

 

Rapportage taskforce begroting 2019

 

Het college besluit:

In te stemmen met de reactie richting raad over de constateringen en conclusies van de taskforce.

Informatie: Servé Roberts 
Tel:  046 4778060
e-mail : serve.roberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

 

Schwienswei

 

Het college besluit:

1.         Kennis te nemen van de verdere aanpak voor het initiatief van de Initiatiefnemer.
2.         In te stemmen met de gestelde vragen om fase 1 initiatief af te ronden.

Informatie: Roel Friesen
Tel:  046 4778615
e-mail :  roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

 

GGD Zuid-Limburg, eerste begrotingswijziging 2019

 

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2019;
 2. In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2019 van de GGD Zuid-Limburg en geen zienswijze hierop in te dienen.

Informatie: Maurice Leenders 
Tel:  046 4777760
e-mail :  maurice.leenders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

 

Intentieverklaring t.b.v. de preventiecoalitie gemeente Sittard-Geleen en zorgverzekeraar CZ

 

Het college besluit:

In te stemmen met het aangaan van een intentieverklaring gericht op een preventiecoalitie tussen zorgverzekeraar CZ en gemeente Sittard-Geleen.

Informatie: Daphne Kagelmaker 
Tel:  046 4777726
e-mail : daphne.kagelmaker@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

 

Beheer verkeersregelinstallaties VRI

 

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het overhevelen van het budget van product Mobiliteit (VRI/VETAG) cluster Beleid naar product Verkeer (VRI) cluster RP&B.
 2. In te stemmen met uitbreiding functieboek RP&B met 1 FTE beheerspecialist.
 3. In te stemmen met het verwerken van het voorstel in de 4e rapportage 2018.

Informatie: Jörgen Malik 
Tel:  046 4778628
e-mail :  jorgen.malik@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

 

Jaarstukken Stichting De Domijnen Westelijke Mijnstreek 2017

 

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken van de Stichting De Domijnen 2017.
 2. De subsidie aan de Stichting De Domijnen 2017 vast te stellen op € 8.644.130.
 3. De Stichting De Domijnen te informeren via een beschikking.

Informatie: Jan Miltenburg 
Tel :  046-4777602
e-mail :  jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems   

 

 

Additionele subsidie Stichting De Domijnen Westelijke Mijnstreek 2017

 

Het college besluit:

In te stemmen met een additionele subsidietoekenning met onmiddellijke vaststelling van € 80.920 aan Stichting De Domijnen W.M. in 2017 voor de loonkosten gemeentelijke medewerkers die zijn gedetacheerd bij De Domijnen.

Informatie:  Jan Miltenburg 
Tel :  046-4777602
e-mail :  jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems   

 

 

Subsidie Stichting De Domijnen Westelijke Mijnstreek  2018

 

Het college besluit:

In te stemmen met de subsidieverlening van € 9.052.959 aan Stichting De Domijnen W.M. in 2018 voor de exploitatie Ligne en de culturele functies, zoals beschreven in het ondernemingsplan "Dichter bij Mensen" en het integratieplan Poppodium Volt. Deze subsidie is inclusief de loonkosten gemeentelijke medewerkers die zijn gedetacheerd bij De Domijnen en cultuureducatie, maar exclusief het muziek- en dansonderwijs.

Informatie:  Jan Miltenburg 
Tel :  046-4777602
e-mail :  jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems

 

           

Intentieovereenkomst PIO Swentibold

 

Het college besluit:

In te stemmen met het aangaan van de Intentieovereenkomst PIO Swentibold.

Informatie: Math Poeth 
Tel:  046 4778684
e-mail : math.poeth@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

 

Aangaan centrumregeling verwerving jeugdhulp regio Zuid Limburg 2019

 

Het college besluit:

 1. De Centrumregeling verwerving jeugdhulp regio Zuid Limburg 2019 aan te gaan door de centrumregeling vast te stellen.
 2. Het Service Level Agreement aangaan met de centrumgemeente Maastricht.

Informatie: Suzan Rosenke
Tel:  046 4777778
e-mail :  suzan.rosenke@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Berry van Rijswijk

 

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.