Besluitenlijst week 45 - 2018

Vastgesteld  13 november 2018

 

 

Aanpassing structuur cluster Sociale Zaken

 

Het college besluit:

 1. Een voorgenomen besluit te nemen betreffende de vorming van een team Jeugd en Leerplicht binnen het cluster Sociale Zaken.
 2. De voorgenomen structuuraanpassing, inclusief een nieuw functieboek Jeugd op basis van het bij de tweede programmarapportage 2018 door de raad toegekende budget, en de daaruit voortvloeiende aanpassingen in het functieboek, om advies voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Informatie:  Eric van Mulken 
Tel:  046 4778616 
e-mail :  eric.vanmulken@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

 

Herzien locatiekeuze Oude markt 1 (sector 1 Kloosterkwartier Sittard) bestuurlijke huisvesting

 

Het college besluit:

 1. Vast te stellen dat de bestuurlijke huisvesting op de locatie Oude Markt 1 (sector 1 Kloosterkwartier) niet gerealiseerd kan worden binnen de programmatische en financiële kaderstelling en dat de daarmee samenhangende € 5 miljoen aan middelen van de provinciale subsidie voor de Stedelijke Ontwikkeling centrum Sittard (Zitterd ReviSited) vrijvallen.
 2. Nieuwe voorstellen binnenstedelijk aan de raad voor te leggen voor met name de locatiekeuze bestuurlijke huisvesting die voldoen aan de beleidsdoelstellingen en passen binnen het tijdvenster van de provinciale subsidie voor de Stedelijke Ontwikkeling centrum Sittard (Zitterd ReviSited)
 3. In te stemmen met de daarmee samenhangende begrotingswijziging:
  1. € 300.000 voorbereidingskosten die gemaakt zijn voor de ontwikkeling van Oude Markt 1 conform het BBV af te boeken en dit te dekken uit de risicoreserve binnenstedelijk
  2. € 100.000 voorbereidingskrediet binnenstedelijk te voteren en dit tijdelijk te dekken uit de middelen binnenstedelijk als voorbereidingskosten die meegenomen worden voor de nieuwe voorstellen binnenstedelijk / een nieuw locatievoorstel bestuurlijke huisvesting

Informatie:  Sjaak Aussems
Tel:  046 4777747  
e-mail :  Sjaak.aussems@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder:  wethouders Pieter Meekels / Jos Bessems

 

 

Binnenstedelijke ontwikkeling - keuzes voor vervolg

 

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het voorkeursscenario voor het vervolg van de binnenstedelijke ontwikkeling van Sittard en Geleen tot aan de Kadernota 2019.
 2. In te stemmen met de projectformats, in afwachting van uitgewerkte projectvoorstellen voor het nemen van uitvoeringsbesluiten.
 3. De gemeenteraad een aanvullende begrotingswijziging voor te stellen, ter dekking van de nog uit te voeren projecten.

Informatie:  Jo Nelissen / Sjaak Aussems  / Annelieke Bergink / Inge Goessen
Tel:  046 4778620 
e-mail :  jo.nelissen@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder:  wethouders Pieter Meekels / Jos Bessems

 

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake stalling Ligne

 

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Mario Nouwen 
Tel:  046 4778655 
e-mail :  mario.nouwen@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake plein centrum Geleen

 

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Annelieke Bergink  
Tel:  046 4774474
e-mail :  annelieke.bergink@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems

 

 

Vragen ex artikel 43 RVO  inzake sociale en levensloopbestendige (huur)woningen kleine kernen Sittard-Geleen

 

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Anouk Theeuwen   
Tel:  046 4778437
e-mail :  anouk.theeuwen@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij

 

 

2e kwartaalrapportage 2018 Vixia BV en GR

 

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de 2e kwartaalrapportage 2018 Vixia BV en GR.
 2. De 2e kwartaalrapportage als ingekomen stuk door te sturen naar de raad en bespreking hiervan combineren met de bespreking van de 3e kwartaalrapportage in de ronde.

Informatie:  Audrey Cortlever    
Tel:  046 4777834         
e-mail :  audrey.cortlever@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij   

   

 

Bezwaar tegen beschikking gebundelde uitkering Pw 2019

 

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met het aantekenen van bezwaar pro forma tegen de beschikking van het ministerie betreffende de voorlopig toegekende gebundelde uitkering Pw 2019.
 2. Nader onderzoek te laten doen om de inhoudelijke bezwaargronden te bepalen.

Informatie:  Lisette van de Gazelle 
Tel:  046  4777877        
e-mail :  lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij      

 

 

Ondertunnelingen Raadskuilderweg en Lintjesweg

 

Het college besluit:

 1. In te stemmen om in afwijking van het collegebesluit van mei 2015 het volledige project (met uitzondering van het bestemmingsplan) door ProRail te laten realiseren.
 2. In te stemmen met de "Objectovereenkomst Raadskuilderweg en tot ondertekening van deze overeenkomst nadat de raad het krediet heeft gevoteerd en na goedkeuring door de provincie van dit voorstel.
 3. In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel en de raad voor te stellen een aanvullend krediet van € 295.000,-- beschikbaar te stellen voor het project "Ondertunnelingen Raadskuilderweg en Lintjesweg" en dit aanvullend krediet te dekken uit BSW en de mobiliteitsgelden SDU c.q. Verkeer en vervoer.
 4. In te stemmen met de brief aan de wijkplatforms.
 5. In te stemmen met het voorontwerp van het bestemmingsplan.
 6. In het kader van het vooroverleg ter advisering voor te leggen aan de provincie Limburg, het Waterschap Limburg en ProRail en dit voorontwerp voor inspraak voor een ieder ter inzage te leggen.

Informatie:  Bert Pex / Roel Friesen      
Tel:  046 4778670         
e-mail :  bert.pex@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten

 

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.