Besluitenlijst week 46 - 2018

Vastgesteld  20 november 2018

 

 

Ontwerp bestemmingsplan Versterken 150kV net

 

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan "Versterken 150kV-net".
  2. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken voor het indienen van zienswijzen ter visie te leggen.

Informatie:  Rob Driessen
Tel:  046 4778567
e-mail :  rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

 

Global Goals

 

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met het inzetten van teruggevorderde subsidiegelden vereniging Mondiaal Beleid jaren 2016 en 2017 en deze te reserveren voor de doelstellingen (Global Goals) in het kader van duurzaamheid algemeen.
  2. De wijziging c.q. reservering voor te leggen aan de Raad en Provincie middels het besluitvormingsproces bij de 4e kwartaalrapportage 2018.

Informatie:  Annabelle Pereboom / Martijn Geraets 
Tel:  046  4778871
e-mail :  annabelle.pereboom@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

 

 

Zienswijze fusie stichting ZOwonen en de woningstichting Obbicht en Papenhoven.

 

Het college besluit een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de voorgenomen fusie van de stichting ZOwonen en de woningstichting Obbicht en Papenhoven en hen per brief hierover te informeren.

Informatie:  Anouk Theeuwen 
Tel:  046  4778437 
e-mail :  anouk.theeuwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij

 

 

Convenant verwijsindex Zuid Limburg

 

Het college besluit in te stemmen met het aangaan van het Samenwerkingsconvenant Verwijsindex Jongeren Maastricht-Heuvelland, Parkstad Limburg en Westelijke Mijnstreek.

Informatie:  Hilda Mertens
Tel:  046 4777436
e-mail : hilda.mertens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Berry van Rijswijk

 

 

aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.