Besluitenlijst week 48 - 2018

Vastgesteld  4 december 2018

 

 

Aanwijzen van dagen voor het houden van collectieve festiviteiten in 2019

 

Het college besluit de in dit voorstel genoemde dagen aan te wijzen voor het houden van collectieve festiviteiten in 2019 in inrichtingen waarop het activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is.

Informatie:  Nancy Martens 
Tel:  046 4777746 
e-mail :  nancy.martens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

 

Netwerkposities Sittard-Geleen in G40 en VNG

 

Het college besluit:

 1. Instemmen met het innemen van de netwerkposities van:

a. Wethouder Leon Geilen als

 1. lid in de G40-pijler sociaal
 2. lid van de themagroep WMO & Jeugd
 3. lid in het Algemeen Bestuur van de G40

b. Wethouder Pieter Meekels als

 1. lid in de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu, met de  voortrekkersrol op het thema regionale economie,
 2. vicevoorzitter in de G40-pijler Economie en Werk,
 3. als voortrekker in de G40-themagroep regionale economie
 4. lid van de G40-themagroep financiën
 5. plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van de G40

c. Wethouder Kim Schmitz als

 1. lid in de G40-pijler Fysiek
 2. lid in de themagroep Duurzaamheid met focus op het deelthema 'betaalbare energietransitie voor inwoners met een laag inkomen'
 3. plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van de G40

d.  Burgemeester Sjraar Cox als

 1. lid van de G40 themagroep Veiligheid

2. De uitvoeringsovereenkomst tussen het G40-stedennetwerk en Platform31 ondertekenen.

 

Informatie:  Denis Crompvoets 
Tel:  046 4778600
e-mail :  denis.crompvoets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox

 

BALV VNG 30 november 2018

 

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de notulen van de ALV van 27 juni jl.
 2. De drie G40-moties m.b.t. het sociaal domein te ondersteunen en deze mede te ondertekenen.
 3. In te stemmen met de drie randvoorwaarden die de VNG verbindt aan de uitvoering van het klimaatakkoord:

  a.   Gemeenten krijgen de juiste bevoegdheden om hun regierol ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren;
  b.   Het tempo waarin gemeenten met de uitvoering aan de slag kunnen is afhankelijk van de mate waarin de energietransitie haalbaar en betaalbaar is voor de samenleving. 
  c.   De gemeenten staan voor een zorgvuldig proces. Een vergoeding voor de toename in uitvoeringslasten voor gemeenten.

 4. In te stemmen met het Proces Standaardverklaring, die voortvloeit uit het eerdere VNG besluit om gezamenlijk te standaardiseren in de uitvoering van beleidsarme thema’s, en een nieuwe gemeenschappelijke en generieke (sector onafhankelijke) basisinformatievoorziening te realiseren.
 5. In te stemmen met de uitwerking van het Bestuursakkoord met betrekking tot de hoofdkeuze en hoofdlijnen van het governance- en organisatiemodel voor het beheer van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet.
 6. In te stemmen met de door de adviescommissie voorgedragen kandidaten voor vacatures in bestuur en commissies, waaronder wethouder Pieter Meekels voor de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu.

 

Informatie:  Denis Crompvoets 
Tel:  046 4778600
e-mail :  denis.crompvoets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

 

Herhuisvesting DaCapo College

 

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:

 1. Een krediet van € 1,4 miljoen beschikbaar te stellen ten behoeve van het gemeentelijk aandeel in het tekort voor de bouw van het DaCapo College.
 2. De begrotingswijziging vast te stellen en ter goedkeuring aan te bieden aan de Provincie in het kader van preventief toezicht.

 

Informatie: Maurice Leenders 
Tel: 046 4777760
e-mail :  maurice.leenders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

 

Projectvoorstel onderzoek begroting 2019

 

Het college besluit akkoord te gaan met het onderzoeksvoorstel van Orgfit naar de begroting 2019.

 

Informatie:  Sebastiaan Smeets 
Tel:  046 4778410 
e-mail :  sebastiaan.smeets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

 

Dialoog over de opgaven voor Sittard-Geleen SAMEN DUURZAAM

 

Het college besluit:

1. In te stemmen met het doorleiden van het  raadsvoorstel en bijlagen aan de gemeenteraad om de raad:

 • Als wijziging van het coalitieakkoord SAMEN DUURZAAM, de toevoeging op het coalitieakkoord vast te stellen. Hierin is de inbreng van de samenleving op basis van de dialoog van de afgelopen periode weergegeven, en wordt een vervolgaanpak voorgesteld;
 • Het college opdracht te geven de beschreven vervolgaanpak te faciliteren, waarbij coalitieakkoord én de toevoeging daarop vanuit de samenleving gebruikt worden als contouren voor de Kadernota 2019 en begroting 2020. Kennis te nemen van het procesverslag van de dialoog over de opgaven in het coalitieakkoord SAMEN DUURZAAM.

2. De ambtelijke organisatie opdracht te geven op korte termijn, op basis van het raadsbesluit, een concreet plan van aanpak uit te werken.

 

Informatie:  Annemarie Janssen
Tel:  046 4777836 
e-mail :  annemarie.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen      

 

 

Verlengen contract plaatsen e-laadpalen met Nuon/Heijmans

 

Het college besluit ermee in te stemmen dat het contract tussen Provincie Noord-Brabant (namens gemeente Sittard-Geleen) en Nuon/Heijmans voor het plaatsen en exploiteren van laadpalen in de openbare ruimte met een jaar wordt verlengd.

 

Informatie:  Edwin Gerrmann 
Tel:  046 4778599 
e-mail :  edwin.gerrmann@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz     

 

 

Benoemingen leden Raad van Toezicht Sportstichting Sittard-Geleen

 

Het college besluit akkoord te gaan met de benoemingen van de heer Mr. J.H.F.J. Welzen en de heer E. Wessels als lid van de Raad van Toezicht van de Sportstichting Sittard-Geleen.

Informatie:  Dre Biesmans 
Tel:  046 4777710  
e-mail :  dre.biesmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems

 

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake woningmarkt & jongeren

 

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

 

Informatie:  Ronald Geurts 
Tel:  046 4778585 
e-mail :  ronald.geurts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij      

 

 

Privaatrechtelijke parkeertarieven 2019

 

Het college besluit de “Privaatrechtelijke parkeertarieven 2019” vast te stellen.

 

Informatie:  Marcel Poeckling 
Tel:  046 4778554 
e-mail :  marcel.poeckling.sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten   

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.