Besluitenlijst week 04-2018

Onderwerp

Besluit

Nieuwe beleidsregels handhaving Wet kinderopvang vaststellen

Het college besluit:

 1. De Beleidsregels handhaving kinderopvang Sittard-Geleen 2018 vast te stellen.

 2. Het aanwijzingsbesluit van de directeur publieke gezondheid van de GGD voor het jaar 2018 vast te stellen.

 

Informatie: Nicolle Offermans

Tel : 046-4777453

e-mail : nicolle.offermans@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Onderwerp

Besluit

Integratieplan poppodium Volt in De Domijnen en subsidie 2018 poppodium evenals ontvlechtings-kosten Volt uit PIW-groep

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het integratieplan voor poppodium Volt in De Domijnen.

 2. Een subsidie van € 370.000 te reserveren als bijdrage 2018 in de exploitatiekosten van poppodium Volt.

 3. Een bedrag van € 70.000 betaalbaar te stellen aan de PIW-groep als bijdrage in de ontvlechtingskosten van Stichting Volt uit de PIW-groep en dit bedrag ten laste te brengen van het product Cultuur 2017.

Informatie: Jack Rademakers

Tel : 046-4777737

e-mail : jack.rademakers@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

 

Onderwerp

Besluit

Toetsingsverzoeken preventief toezicht

Het college besluit in te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel inzake toetsingsverzoeken preventief toezicht met betrekking tot bijstellingen van de begroting 2018, ter agendering in de raadsvergadering van 1 februari 2018.

 

Informatie: Gerrie de Bruijn

Tel : 046-4778039

e-mail : gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Samenwerkingsovereenkomst Blueports Limburg 2018-2021

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Blueports 2018-2021 en de hierin opgenomen gemeentelijke cofinanciering ter grootte van
  € 10.000,-.

 2. In te stemmen met de bijhorende Uitvoeringsagenda.

 3. De portefeuillehouder te mandateren voor het indien nodig aanbrengen van kleine wijzigingen.

 4. Aanvullend op de genoemde samenwerking binnen de Blueports Limburg een herstructureringsaanpak van het gebied van en rondom de Franciscushaven in Holtum Noord in gang te zetten met als doel nieuwe fysieke ruimte te vinden voor logistieke ontwikkelingen en voor deze aanpak en voor dit doel € 20.000,- ter beschikking te stellen.

Informatie: Raymond Ubachs

Tel : 046-4778424

e-mail : raymond.ubachs@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Herstelplan begroting 2018

Het college besluit:

 1. In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel ‘herstelplan begroting 2018’ ter agendering in de raadsvergadering van 1 februari 2018.

 2. Het herstelplan begroting 2018, inclusief de actualisatie van de opgave en de uitwerking van het maatregelenpakket, vast te stellen.

Informatie: Gerrie de Bruijn

Tel : 046-4778039

e-mail : gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Brieven gemeente Stein d.d. 7 en 14 december 2017

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het versturen van antwoordbrieven aan de gemeente Stein.

 2. De gemeenteraad een afschrift te sturen van de antwoordbrief inzake rol- en taakverdeling

bestuursorganen Vixia.

Informatie: Audrey Cortlever

Tel : 046-4777834

e-mail : audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Astrid Verblakt

 

Onderwerp

Besluit

Samenwerkingsafspraken 2018 facilitering Sportzone

Het college besluit in te stemmen met de samenwerkingsafspraken 2018 facilitering Sportzone.

Informatie: Jack Rademakers

Tel : 046-4777737

e-mail : jack.rademakers@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

 

Onderwerp

Besluit

Omleidingen goederenvervoer per spoor Heerlen-Herzogenrath

Het college besluit in te stemmen met de brief aan de Tweede Kamer.

Informatie: Edwin Pirson

Tel : 046-4778707

e-mail : edwin.pirson@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Bert Kamphuis

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.