Besluitenlijst week 05-2018

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 37 RVO inzake onrust over veiligheidsgevoel in de wijk Lindenheuvel

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

  2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: May Jung

Tel : 046-4777736

e-mail : may.jung@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: burgemeester Cox

 

Onderwerp

Besluit

Monumenten subsidie vensters H.H. Michaëlskerk, Markt 24 te Sittard

Het college besluit in te stemmen met het verstrekken van monumenten-subsidie voor het bedrag van € 8.362,- ten behoeve van voorzetramen ter bescherming van de glas-in-lood vensters van de H.H. Michaëlskerk te Sittard.

 

Informatie: Marielle Roks

Tel : 046-4778358

e-mail : marielle.roks@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

 

Onderwerp

Besluit

Overdragen taken op het gebied van Informatiediensten aan de GR SSC-ZL ID

Het college besluit:

  1. Het voornemensbesluit te nemen om het technisch gedeelte van de diensten van ICT over te hevelen naar de Gemeenschappelijke regeling Shared Service Center Zuid-Limburg, waardoor een deel van de medewerkers van het team Automatisering & Dataservices (21,58 fte) overgaat naar het Shared Service Center en de betreffende taken binnen de gemeente Sittard-Geleen ontvlochten worden.

  2. Het voorgenomen besluit ter advies voor te leggen aan de OR.

Informatie: Patrick Meens

Tel : 046-4777775

e-mail : patrick.meens@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Wijziging raadsvoorstellen

P&C-cylcus 2018 en Herstelplan begroting 2018

Het college besluit in te stemmen met de gewijzigde raadsvoorstellen P&C-cyclus en Herstelplan begroting 2018.

Informatie: Servé Roberts

Tel : 046-477778060

e-mail : serve.roberts@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

 

Onderwerp

Besluit

Actualisatie Bestuursovereenkomst Regionale afspraken Zuid-Limburg

Het college besluit in te stemmen met het sluiten van de ‘Bestuursovereenkomst Regionale Afspraken Zuid-Limburg, actualisatie december 2017/januari 2018’.

Informatie: Marion Nieuwenhuijzen

Tel : 046-4778308

e-mail : marion.nieuwenhuijzen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

 

Onderwerp

Besluit

Regionaal jaarverslag leerplicht 2016-2017

Het college besluit:

  1. Het regionaal jaarverslag leerplicht 2016-2017 vast te stellen.

  2. Het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de raad via de raadsinformatiebrief.

Informatie: Gwen Penders

Tel : 046-4777414

e-mail : gwen.penders@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Bert kamphuis

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.