Besluitenlijst week 50 - 2018

Vastgesteld  18 december 2018

 

Verzoek VDL Nedcar beperkte wijziging Bestemmingsplan Industriepark Swentibold/N297n

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerp Wijzigingsplan Bestemmingsplan Industriepark Swentibold/N297n, wijziging bouwvlak VDL N – Uitbreiding FAS.
  2. In te stemmen met het ter visie leggen van het onder punt 1. genoemde Wijzigingsplan.
  3. Te bepalen, dat indien geen zienswijzen tegen het ontwerp Wijzigingsplan worden ingediend, het Wijzigingsplan automatisch definitief wordt op de dag nà die, waarop de zienswijzentermijn is verstreken.

Informatie:  Eric Evers 
Tel:  046 4778678
e-mail :  eric.evers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Wekelijkse zondagopenstelling van het centrum Sittard

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerpbesluit om op grond van artikel 9,lid 3 van de Verordening Winkeltijden Sittard-Geleen 2013 ontheffing te verlenen voor wekelijkse zondagopenstelling van het centrum Sittard voor de periode van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019.
  2. Afdeling 3.4 van de Awb van toepassing te  verklaren en het ontwerpbesluit met ingang van 19 december 2018 gedurende zes weken ter inzage te leggen met voor belanghebbenden de mogelijkheid tot het indienen van een schriftelijke of mondelinge zienswijze.

Informatie:  Marga Plasier
Tel:  046 4778404 
e-mail :  marga.palsier@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Lijst monumentale en waardevolle bomen

Het college besluit vast te stellen:

  1. De Lijst van gemeentelijke monumentale en waardevolle bomen.
  2. Het Eindverslag inspraakprocedure Lijst monumentale en waardevolle bomen.

Informatie:  Maria Mobers
Tel:  046 4777171
e-mail :  maria.mobers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen      

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.