Besluitenlijst week 51 - 2018 (vastgesteld 21 december 2018)

Vastgesteld  21 december 2018

 

Tijdelijke voortzetting extra formatie Veiligheidshuis

Het college besluit in te stemmen met het voorstel om tot en met 31 december 2019 1,0 FTE formatie procesmanager aan het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek toe te kennen ten behoeve van het afhandelen van de dossiers Veilig Thuis en de aanpak personen met verward gedrag.

Informatie: Linda Corvers 
Tel:  046 4777645 
e-mail :  linda.corvers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox    

 

Verordening naamgeving en nummering Sittard-Geleen

Het college besluit in te stemmen met de  Verordening naamgeving en nummering Sittard-Geleen 2019.

Informatie:  Theo Verblakt 
Tel:  046 4778378 
e-mail :  theo.verblakt@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Burgerhart/AED georganiseerd door de vrijwilligersstichting Burgerhart Sittard-Geleen

Het college besluit in te stemmen met:

  1. het jaarlijks verstrekken van een subsidie van € 24.000 aan de Stichting Burgerhart Sittard-Geleen in de periode van 2019 tot en met 2022.
  2. het voteren van € 104.000 ten behoeve van het beheer/vervanging en onderhoud van de AED hardware in de periode 2019 tot en met 2022.

Informatie:  Ger Heyman 
Tel:  046 4777703
e-mail :  ger.heyman@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Besluit Wmo 2019

Het college besluit vast te stellen het Besluit Wmo 2019.

Informatie:  Esther Engelen
Tel:  046 4778957
e-mail :  esther.engelen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen      

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake parkeerplaatsen rondom basisschool Leyenbroek in Sittard

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Albert Goossens 
Tel:  046 4778548 
e-mail :  albert.goossens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen      

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake eigen bijdrage 2019 via een abonnementstarief

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Esther Engelen 
Tel:  046 4778957 
e-mail :  esther.engelen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen      

 

Verlenging samenwerkingsovereenkomst "inkoop, contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagement WMO Westelijke Mijnstreek"

Het college besluit in te stemmen met:

  1. het verlengen van de huidige samenwerkingsovereenkomst "inkoop, contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagement WMO Westelijke Mijnstreek" van 1 januari 2019 tot 1 juli 2019.
  2. het addendum waarmee de verlenging van de huidige samenwerkingsovereenkomst tot 1 juli 2019 wordt geregeld.

Informatie:  Viviene Lodder 
Tel:  046 4778402
e-mail :  vivienne.lodder@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Verlengen Uitvoeringsovereenkomst Wmo Woonvoorzieningen Westelijke Mijnstreek 2016-2018 tot en met 30 juni 2019

Het college besluit in te stemmen met het verlengen van de Uitvoeringsovereenkomst Wmo Woonvoorzieningen Westelijke Mijnstreek 2016-2018 tot en met 30 juni 2019 middels een addendum.

Informatie:  Esther Engelen / Roger Lousberg  
Tel:  046 4778957/8664
e-mail :  esther.engelen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen      

 

Verruiming btw-sportvrijstelling  per 1 januari 2019

Het college besluit:

  1. In verband met de verruiming van de btw-sportvrijstelling de Sportstichting op te dragen de huidige tarieven exclusief btw van de gemeentelijke sportaccommodaties per 1 januari 2019 dan wel op het eerste moment hierna dat dit op grond van de lopende overeenkomsten mogelijk is met 9% te verhogen.   
  2. De Sportstichting per brief hierover te informeren.

Informatie:  Jack Rademakers  
Tel:  046 4777737
e-mail :  jack.rademakers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems

 

Reactie op de consultatieronde Invoeringsbesluit Omgevingswet

Het college besluit in te stemmen met de brief aan het ministerie als reactie op het Invoeringsbesluit Omgevingswet.

Informatie:  Edwin Pirson
Tel:  046 4778707
e-mail :  edwin.pirson@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.