Besluitenlijst week 51 - 2018 (vastgesteld 08 januari 2019)

Vastgesteld  8 januari 2019
 

 

Motie mandaten

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de wijze van afhandeling van deze motie.
 2. De raad per brief in kennis te stellen van de wijze van afhandeling van de motie.

Informatie: Tom Delno
Tel:  046 4777479
e-mail :  tom.delno@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

Besluit tot ontvlechting en overheveling van het taakveld (complexe) milieutaken en de desbetreffende medewerkers naar de Gemeenschappelijke RUD

Het college besluit:

a.  dat tot overheveling wordt overgegaan van de (complexe) milieutaken uit de gemeentelijke organisatie naar de RUD- ZL.
b.  dat ontvlechting plaatsvindt van de desbetreffende taken en processen uit de organisatie.
c.  dat de medewerkers belast met de complexe milieutaken werkzaam bij de teams Handhaving en Vergunningen mee overgaan en in dienst treden van de RUD-ZL.

 1. de RUD de kosten van de voor de medewerkers geldende inkomensgarantie op declaratiebasis aan onze gemeente in rekening te brengen.
 2. de raad bij de behandeling van de jaarrekening 2018 wordt voorgesteld €240.000 te storten in een nieuw te vormen voorziening, waaruit jaarlijks de kosten van de inkomensgarantie kunnen worden betaald.

Informatie:  Marcel Poeckling
Tel:  046 4778554 
e-mail :  marcel.poeckling@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels   

 

Regeling overgang medewerkers naar RUD Zuid-Limburg (RUD-ZL)

Het college besluit dat voor de medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen die zijn aangewezen voor een overgang naar de RUD-ZL, in aanvulling op wat voor hen is geregeld in het sociaal plan van de RUD-ZL, de volgende overgangsregeling geldt:

 1. een inkomensgarantie die erin voorziet dat na de overgang naar de RUD-ZL het uitzicht behouden blijft voor wat betreft het perspectief van de huidige uitloopschaal resp. het maximum daarvan voor zover dat op de datum van overgang niet bereikt is.
 2. een werkgelegenheidsgarantie die erin voorziet dat in een situatie waarin de gemeente Sittard-Geleen taken terugneemt van de RUD-ZL, de op dat moment met die taken belaste medewerker deze taken volgt en daardoor (dus) in dienst van de gemeente komt, ook als hij daar oorspronkelijk niet vandaan komt.
 3. een voor de jaren 2019 t/m 2022 te berekenen afkoopsom ter compensatie van de vermindering van het aantal verlof- en dienstvrije uren. Bij het berekenen van die afkoopsom wordt uitgegaan van het aantal uren waarmee de som van verlofrechten en dienstvrije uren bij de gemeente Sittard-Geleen hoger is (zal zijn) dan bij de RUD-ZL, vermenigvuldigd met het uurloon.

Informatie:  Bert Ehlen 
Tel:  046 4777721
e-mail :  bert.ehlen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Subsidieverlening 2019 aan MEE Zuid Limburg

Het college besluit een incidentele subsidie voor 2019 aan MEE Zuid-Limburg te verstrekken voor cliëntondersteuning ad € 916.318,-

Informatie:  Miranda Hofmann-Brands 
Tel:  046 4777740
e-mail :  miranda.hofmann@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouders Leon Geilen / Berry van Rijswijk

 

Bestedingsplan incidentele middelen schuldhulpverlening/armoedebestrijding 2018

Het college besluit in te stemmen met:

 1. het voorgestelde bestedingsplan van de incidentele rijksmiddelen schuldhulpverlening/armoedebestrijding 2018 en de daaruit voortvloeiende maatregelen in 2019/2020.
 2. de doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad gevraagd wordt om in te stemmen met het voorgestelde bestedingsplan van de incidentele rijksmiddelen schuldhulpverlening/armoedebestrijding 2018 en de daaruit voortvloeiende maatregelen in 2019/2020.

Informatie:  Martine Moonen 
Tel:  046 4778596
e-mail :  martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Verlenging looptijd subsidieregeling stimulering compacter maken kernwinkelgebied en aanpak leegstand

Het college besluit de looptijd van de subsidieregeling "Stimulering compacter maken kernwinkelgebied en aanpak leegstand stadcentra Sittard en Geleen 2016-2018" te verlengen met 3 maanden tot 1 april 2019 met inachtneming van de op 14 augustus 2018 vastgestelde subsidieplafonds.

Informatie:  Jo Nelissen|
Tel:  046 4778620 
e-mail :  jo.nelissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems   

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Uitbreiding Broekman Logistics

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Jean Sijmons
Tel:  046 4778764
e-mail :  jean.sijmons@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij      

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.