Besluitenlijst week 08-2018

Onderwerp

Besluit

Aanwijzingsbesluit "Hinderlijk drankgebruik" op grond van artikel 2:48 lid 1 APV voor stadsdeel Geleen, Achter Het Doel, gelegen in de omgeving Fortunapark te Geleen

Het college besluit:

 1. Het integraal aanwijzingsbesluit "Hinderlijk drankgebruik" 2018 ex artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Sittard-Geleen vast te stellen, waarbij de nieuwe straat Achter Het Doel, in de omgeving Fortunapark te Geleen, wordt toegevoegd aan de opsomming van straten waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flesjes, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te houden.

 2. Te bepalen dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt op de dag na bekendmaking en dat gelijktijdig het integraal aanwijzingsbesluit "Hinderlijk drankgebruik" van 26 augustus 2014 ex artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen wordt ingetrokken.

Informatie: Mark Boesten

Tel : 046-4777704

e-mail : mark.boesten@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Onderwerp

Besluit

Beleidsregels Vervoer inbrekerswerktuigen Sittard-Geleen

Het college besluit de Beleidsregels Vervoer inbrekerswerktuigen Sittard-Geleen vast te stellen.

 

Informatie: Britt Hendrix

Tel : 046-4778813

e-mail : britt.hendrix@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Onderwerp

Besluit

Aanpassing regeling PeGREC

Het college besluit:

 1. Bij wijze van voorgenomen besluit:

 1. het Privacy- en Gebruiksreglement voor Elektronische Communicatiemiddelen (kortweg aangeduid als regeling PeGREC) aan te passen door invoeging van een nieuw tweede lid in artikel 9 ‘Bewaring en verwijdering’ onder

 2. vernummering van de bestaande leden 2 en 3 in lid 3 en lid 4.

 3. de in het nieuwe artikellid bedoelde afstandsverklaring vast te stellen.

 4. de regeling PeGREC verder op enkele punten te actualiseren, zowel qua vermelding van toepasselijke regelgeving als qua gebezigde terminologie.

 1. De aanpassingen als bedoeld in de sub-beslispunten 1.1 en 1.3 voor instemming voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

 2. 3. Een definitief besluit te nemen, nadat een instemmingsreactie van de Ondernemings-raad is ontvangen.

Informatie: Peter Boers

Tel : 046-4777637

e-mail : peter.boers@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Aanpassing rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Het college besluit:

 1. De rechtspositieregeling zoals voor deze functionaris vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 12 februari 2008, in te trekken.

 2. De nieuwe rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Sittard-Geleen vast te stellen.

Informatie: Peter Boers

Tel : 046-4777637

e-mail : peter.boers@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Goedkeuring GS begroting 2018

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de brief ‘Goedkeuring begroting 2018’, van de provincie Limburg d.d. 6 februari 2018.

 2. In te stemmen met de voorgestelde opvolging van de door GS in genoemde brief gestelde voorwaarden.

 3. In te stemmen met de aangepaste begrotingswijziging herstelplan begroting 2018.

Informatie: Gerrie de Bruijn

Tel : 046-4778039

e-mail : gerrrie.debruijn@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) Euregio Maas Rijn

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met deelname aan de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) Euregio Maas-Rijn.

 2. Akkoord te gaan met de bijdrage aan de SGA ter hoogte van € 115.000,- voor de periode van 2018 t/m 2020 door inzet van re-integratiebudget ter hoogte van € 110.000 en € 5.000 uit euregionaal budget.

 3. Het voorstel ter goedkeuring aan provincie voor te leggen.

Informatie: Lisette van de Gazelle

Tel : 046-4777877

e-mail : lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Bert Kamphuis

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.