Besluitenlijst week 06-2018

Onderwerp

Besluit

Veilig toegangsbeheer in de zorg

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het conceptplan van aanpak "Veilig toegangsbeheer in de zorg in de gemeente Sittard-Geleen."

 2. In 2017 een bedrag van € 75.000,- vanuit de middelen voor woningaanpassingen van de Wmo te storten in een verplichtingenreserve voor de kosten 2018 ter vervanging van onveilige toegangssystemen voor een veilig systeem.

Informatie: Helga Gibbels

Tel : 046-4777897

e-mail : helga.gibbels@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Onderwerp

Besluit

Inzet en financiering programma-management binnenstedelijke ontwikkeling en sportzone in 2017 (extra inzet) en 2018

Het college besluit akkoord te gaan met:

 1. personele kosten ad € 68.250 ten behoeve van de inzet van programmamanagement bij het programma binnenstedelijke ontwikkeling in 2018 en deze ten laste te brengen van de programmabudgetten en -kredieten.

 2. personele kosten ad € 94.500 ten behoeve van de inzet van programmamanagement bij het programma doorontwikkeling Sportzone in 2017 (extra inzet € 12.600) en 2018
  (€ 81.900) en deze ten laste brengen van de investeringsruimte 2018.

 3. het voortzetten van de externe inhuur per 1 januari 2018 voor 6 maanden bij de programma’s binnenstedelijke ontwikkeling en doorontwikkeling Sportzone.

Informatie: Paula L’Órtye

Tel : 046-4778280

e-mail : Paula.LOrtye@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

 

Onderwerp

Besluit

Wijzigingsplan ex artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke ordening Veeweg 7 Einighausen

Het college besluit:

 1. Het wijzigingsplan Veeweg 7 Einighausen bekend als vast te stellen.

 2. Het wijzigingsplan bekend te maken en gedurende zes weken ter inzage te leggen.

Informatie: Roel Friesen

Tel : 046-4778615

e-mail : roel.friesen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

 

Onderwerp

Besluit

Campagnevoering tijdens verkiezingen door middel van tijdelijke reclameborden e.d.

Het college besluit akkoord te gaan met de vaststelling van het “Handboek verkiezingen en reclame” onder gelijktijdige intrekking van het (oude) uitvoeringsbeleid “tijdelijke reclame en verkiezingen gemeente Sittard-Geleen”.

 

Informatie: Nancy Martens

Tel : 046-4777746

e-mail : nancy.martens@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

 

Onderwerp

Besluit

Oprichting en subsidie Knooppunt Informele Zorg

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het plan Knooppunt Informele Zorg 2018.

 2. Een subsidie te verlenen aan het Knooppunt Informele Zorg voor 2018 ad € 250.000.

Informatie: Miranda Hoffman-Brands

Tel : 046-4777407

e-mail : miranda.hoffman@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Onderwerp

Besluit

Continuering partnership met Topsport Limburg voor de periode 2017 t/m 2020

Het college besluit:

 1. In te stemmen met continuering van het strategisch partnerschap met Topsport Limburg.

 2. Hiervoor een subsidie te blijven reserveren van € 20.000 per jaar voor de periode 2017 t/m 2020 en over te gaan tot subsidieverlening 2017 ad € 20.000.

 

 

Informatie: Jack Rademakers

Tel : 046-4777737

e-mail : jack.rademakers@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.