Besluitenlijst week 10-2018

Onderwerp

Besluit

Aanwijzen van dagen voor het houden van collectieve festiviteiten in 2018

Het college besluit de genoemde dagen aan te wijzen voor het houden van collectieve festiviteiten in 2018 in inrichtingen, waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is.

Informatie: Tom Huwae

Tel : 046-4777862

e-mail : tom.huwae@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Onderwerp

Besluit

Verkoop 67 parkeerplaatsen Ursulinenparking Sittard aan PantalisGroup

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het onderhandel-resultaat verkoop 67 parkeerplaatsen Ursulinenparking Sittard aan PantalisGroup en in te stemmen met:

 2. a. Verkoop van 67 parkeerplaatsen (appartementsrechten Kloosterkwartier) Ursulinenparking Sittard aan PantalisGroup voor € 11.750 per plaats en totaal € 787.250 exclusief btw.

b. Betaling door Laudy / Ballast Nedam van de in 2017 verschuldigde doorrijkosten Odaparking in 4 gelijke termijnen in 2018 en het resultaat ad. € 455.000 te storten in de voorziening sanering grex Binnenstedelijk

c. De begrotingswijziging Ursulinenparking conform 2a en b.

d. In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel, inclusief begrotingswijziging betreffende verkoop 67 parkeerplaatsen Ursulinenparking Sittard aan PantalisGroup ter agendering in de raad en deze vervolgens in het kader van preventief toezicht ter goedkeuring voor te leggen aan de provinciaal toezichthouder.

Informatie: Sjaak Aussems

Tel : 046-4777774

e-mail : sjaak.aussems@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens / Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Verkoop- en ontwikkelovereenkomst en voorontwerpbestemmingsplan ’t Kleesj - De Wieër

Het college besluit kennis te nemen van:

 1. Het door de supervisor Zitterd ReviSited en Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit geaccordeerde stedenbouwkundige kader ten behoeve van het bestemmingsplan 't Kleesj (90 hotelkamers, waarvan 16 ingericht als short stay appartement) De Wieër (29 appartementen) met parkeerprogramma’s op eigen terrein.

 2. Concept adviesrapport Parkhotel van 22 februari 2018 van Van Spronsen.

 3. Raadsbesluit van 1 februari 2018 (14.B.3 Toetsingsverzoeken preventief toezicht) onder 8 (Parklaan 4) alwaar de begrotingswijzigingen van deze verkopen reeds zijn goedgekeurd door de raad en aansluitend op 6 februari 2018 door de toezichthouder.

 4. De resultaten van de op 21 februari 2018 door de gemeente georganiseerde en goed bezochte informatieavond over de ontwikkeling en het voorontwerp-bestemmingsplan ’t Kleesj - De Wieër.

In te stemmen met:

 1. de concept verkoop- en ontwikkelovereenkomst met MVJ Ontwikkelingen BV en deze, mede gezien het adviesrapport van Van Spronsen op het onderdeel 90 hotelkamers te wijzigen in 80 hotelkamers en 10 short stay appartementen en MVJ Ontwikkeling BV te berichten dat dit dienovereenkomstig in het voorontwerp-bestemmingsplan verwerkt wordt.

 2. het voorontwerpbestemmingsplan ” ’t Kleesj – de Wieër”.

 3. het voorontwerpbestemmingsplan ” ’t Kleesj – de Wieër” gedurende 4 weken voor inspraak ter inzage leggen.

 4. opdracht tot het opstellen van een schetsplan openbare ruimte met raming en dit plan te agenderen voor prioritering in het Uitvoeringsprogramma 2019-2022 Binnenstedelijk / Zitterd ReviSited.

Informatie: Sjaak Aussems / Hans Giesen

Tel : 046-4777774 / 8738

e-mail : sjaak.aussems@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouders

Noël Lebens / Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Benoeming leden Managementoverleg tot loco-secretaris

Het college besluit:

 1. Het Hoofd van de Concernstaf, de heer S.J.G.L. Roberts, te benoemen tot 2e loco-secretaris van de gemeente Sittard-Geleen.

 2. Te bepalen dat in geval van afwezigheid van zowel de gemeentesecretaris als de 1e en 2e loco-secretaris, de positie van loco-secretaris wordt ingevuld door één van de overige leden van het Managementoverleg, bestaande uit de hoofden van de clusters Beleid, Dienstverlening, Ruimtelijke projecten en beheer en Sociale zaken.

 3. Te bepalen dat de benoeming als bedoeld in bovenstaande beslispunten geldt voor de periode gedurende welke betreffende personen hun huidige functie vervullen.

Informatie: Peter Boers

Tel : 046-4777637

e-mail : peter.boers@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder

Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Jaarverslagen 2017 van interne en externe vertrouwenspersonen ongewenst gedrag en integriteit

Het college besluit kennis te nemen van beide verslagen en ter beschikking te stellen aan het management en aan de ondernemingsraad.

Informatie: Peter Boers

Tel : 046-4777637

e-mail : peter.boers@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 37 RVO inzake vervolgvragen pinkiosk

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Eugene Lebon

Tel : 046-4778750

e-mail : eugene.lebon@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Onderwerp

Besluit

Uitwerkingsnotities SvWZL

Het college besluit:

De beleidsregels

 1. ‘Tiny House’ als permanente woning,

 2. tijdelijke woning en

 3. omzetten van bedrijfswoning naar woning

vast te stellen.

Informatie: Anouk Theeuwen

Tel : 046-4778437

e-mail : anouk.theeuwen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.