Besluitenlijst week 15-2018

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 37 RVO inzake de buurtpreventie app “veilige-buurt” te Born

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Helga Gibbels

Tel : 046-4777897

e-mail : helga.gibbels@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Onderwerp

Besluit

Reparatie derde WW-jaar

Het college besluit:

 1. Met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2018 in de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen een nieuw hoofdstuk 10c in te voegen respectievelijk enkele aanpassingen in hoofdstuk 10d aan te brengen.

 2. Bij wijze van voorgenomen besluit in te stemmen met de sanctieregeling en dit voor instemming voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Informatie: Peter Boers

Tel : 046-4777637

e-mail : peter.boers@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Jaarrekening BV en GR incl. Sociaal Jaarverslag Vixia 2017

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarrekening BV en GR 2017 alsmede van het Sociaal Jaarverslag 2017.

 2. De jaarrekening Vixia GR 2017 en het Jaarverslag voor zienswijze voor te leggen aan de raad en de jaarrekening Vixia BV ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

 3. Kennis te nemen van de managementletter Vixia 2017.

 4. In te stemmen met het toevoegen van het resultaat in de GR ad. € 187.251,- aan de algemene reserve van de GR.

Informatie: Audrey Cortlever

Tel : 046-4777834

e-mail : audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Astrid Verblakt

 

Onderwerp

Besluit

Bijgestelde begroting 2018 Vixia BV en GR

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de bijgestelde begroting 2018 van Vixia BV en GR.

 2. Akkoord te gaan met de door Vixia gevraagde gemeentelijke bijdrage voor 2018 ad. € 5.360.295,-.

 3. In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel waarin de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de bijgestelde begroting 2018 en hierop geen zienswijze in te dienen in afwachting van het implementatieplan en de hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen voor 2018 en 2019.

 4. De vier gemeenteraden te informeren door middel van een gemeenschappelijke themasessie bij Vixia.

Informatie: Audrey Cortlever

Tel : 046-4777834

e-mail : audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Astrid Verblakt

 

Onderwerp

Besluit

Ontwerpbegroting 2019 Vixia BV en GR

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 Vixia BV en GR.

 2. In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de ontwerpbegroting en hierop geen zienswijze in te dienen in afwachting van het implementatieplan en de hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen voor 2018 en 2019.

 3. De vier gemeenteraden informeren door middel van een gemeenschappelijke themasessie bij Vixia.

Informatie: Audrey Cortlever

Tel : 046-4777834

e-mail : audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Astrid Verblakt

 

Onderwerp

Besluit

Jaarstukken 2017 Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg.

 2. In te stemmen met de doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de Jaarstukken 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg.

Informatie: Martine Moonen

Tel : 046-4778596

e-mail : martine.moonen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Astrid Verblakt

 

Onderwerp

Besluit

Stimuleringsregeling Afkoppelen Hemelwater Sittard-Geleen

Het college besluit de subsidieregeling ‘Stimuleringsregeling Afkoppelen Hemelwater Sittard-Geleen’ vast te stellen.

Informatie: Ceriel Kurvers

Tel : 046-4778348

e-mail : ceriel.kurvers@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Onderwerp

Besluit

Woningmarktprogrammering Sittard-Geleen

Het college besluit in te stemmen met de actuele woningmarktprogrammering voor Sittard-Geleen als onderdeel van de subregionale programmering.

 

Informatie: Anouk Theeuwen

Tel : 046-4778437

e-mail : anouk.theeuwen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.