Besluitenlijst week 20-2018

Onderwerp

Besluit

Jaarstukken 2017

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het door leiden van het raadsvoorstel Jaarstukken 2017 en het boekwerk naar de commissie Begroting en Verantwoording.

  2. In te stemmen het digitaal aanleveren van de Jaarstukken 2017 op 29 mei 2018.

  3. In te stemmen met het ten laste brengen van de algemene middelen van het tekort van € 0,22 mln. uit evenementen.

  4. Op grond van artikel 25 lid 2 geheimhouding op te leggen op het ENSIA assurance rapport over DigiD en Suwinet 2017.

Informatie: Marianne Dackus

Tel : 046-4777833

e-mail : marianne.dackus@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 43 RVO inzake financiële bijdragen ouders voor kinderen in primair en voortgezet onderwijs

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

  2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

 

Informatie: Lisette van de Gazelle

Tel : 046-4777877

e-mail : lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Astrid Verblakt

 

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 43 RVO inzake hulp bij aanvragen uitkering

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

  2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Lisette van de Gazelle

Tel : 046-4777877

e-mail : lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Astrid Verblakt

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.