Besluitenlijst week 22-2018

Onderwerp

Besluit

Rapportage jaaroverzicht Kinderopvang Sittard-Geleen 2017

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het rapport "Toezichtinformatie Kinderopvang Sittard-Geleen 2017".

 2. De reactie op rapportage toezichtinformatie Kinderopvang over het verslagjaar 2017 vast te stellen.

 3. Het rapport 'Toezichtinformatie Kinderopvang Sittard-Geleen 2017' en de reactie op de rapportage toezichtinformatie Kinderopvang ter kennis te brengen aan de Raad.

Informatie: Jozan Creuwels

Tel : 046-4778761

e-mail : jozan.creuwels@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 43 RVO inzake overlast veroorzaakt door woningverhuur aan arbeidsmigranten

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Anouk Theeuwen

Tel : 046-4778437

e-mail : anouk.theeuwen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox / wethouder Ruud Guyt

 

Onderwerp

Besluit

Privacybeleid

Het college besluit:

 1. Het privacybeleid en privacyreglement Sittard-Geleen 2018 vast te stellen.

 2. Het privacybeleid voor het Sociaal Domein Sittard-Geleen 2018 als aanvulling op het algemene privacybeleid van onze gemeente vast te stellen.

Informatie: Paul Janssen

Tel : 046-4777777

e-mail : paul.janssen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Protocol cameragebruik

Het college besluit:

 1. Een voorgenomen besluit te nemen betreffende het cameraprotocol.

 2. Het voorgenomen besluit ter instemming voor te leggen aan de OR.

 

Informatie: Laura Goos

Tel : 046-4778832

e-mail : laura.goos@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Onderzoek samengaan RWM NV met RD Maasland

Het college besluit in te stemmen met het opstarten van een onderzoek naar het samengaan van RWM NV met RD Maasland en RWM NV hierover per brief te berichten.

 

Informatie: Mart Janssen

Tel : 046-4778059

e-mail : mart.janssen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Goedkeurende controleverklaring Jaarstukken 2017

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de accountantsverklaring en het accountantsverslag en deze stukken door te leiden naar de raad.

 2. In te stemmen met de begrotingswijziging jaarstukken 2017.

 3. Kennis te nemen van het bijlagenboek bij de jaarstukken 2017.

Informatie: Marianne Dackus

Tel : 046-4777833

e-mail : marianne.dackus@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Accommodatieverzoek Fortuna Sittard

Het college besluit Fortuna Sittard per brief te berichten dat de gemeente onder voorwaarden bereid is de buitensportaccommodatie in Sittard-Oost in bruikleen te geven aan Fortuna Sittard en samen met Fortuna Sittard onderzoek te doen naar mogelijke locaties voor vestiging van één centrale trainingsaccommodatie voor de jeugdacademie plus de selectie van Fortuna Sittard.

Informatie: Jack Rademakers

Tel : 046-4777737

e-mail : jack.rademakers@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

 

Onderwerp

Besluit

Vervolgproces opschonen onbenutte woningbouwmogelijkheden

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de aanpak om de eigenaren van onbenutte individuele bouwtitels in bestemmingsplannen aan te schrijven.

 2. Kennis te nemen van het opschonen van de ongebruikte woningbouwvergunningen.

Informatie: Marion Nieuwenhuijzen

Tel : 046-4778308

e-mail : marion.nieuwenhuijzen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

 

Onderwerp

Besluit

Adviesnota herstructurering woonwagenlocatie Obbichterweg

Het college besluit:

 1. In principe in te stemmen met planvoorbereiding op basis van de in de adviesnota opgenomen uitgangspunten, inhoudende:

 • De oplossing van de woonproblematiek van de boventallige bewoners realiseren op de vrije openbare ruimte.

 • Het aantal huur-/wooneenheden bepalen op maximaal 18 (derhalve een maximale uitbreiding van 6 eenheden).

 • De overblijvende openbare ruimte op de locatie zodanig inrichten dat beheersbare en genormaliseerde woon- en leefomgeving ontstaat.

 1. Instemmen met de overlegkaders, met als doel zowel intern (= diverse organisatieonderdelen) als extern (= bewonersgroep Obbichterweg en woningcorporatie ZOwonen) draagvlak te verkrijgen voor de in 1 genoemde uitgangspunten.

 2. Na afronding van het overleg en het verkregen draagvlak de gedetailleerde planuitwerking opstarten voor de meest haalbare inrichtings- en woonvariant, met opvolgend een voorstel aan gemeenteraad (go-no-go)

 3. Onder voorbehoud van de aanwezigheid van voldoende dekkingsmiddelen de benodigde saneringsmiddelen oormerken ten laste van de risicoreserve en deze alsdan via de jaarrekening 2017 effectueren.

 

Informatie: Jos Raven

Tel : 046-4778644

e-mail : jos.raven@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

 

 

 

 

Onderwerp

Besluit

Vragen ex art 37 RVO inzake hoge snelheden in Kapelweg te Born

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

 

Informatie: Albert Goossens

Tel : 046-4778548

e-mail : albert.goossens@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Bert Kamphuis

 

Onderwerp

Besluit

Dienstverleningsovereenkomst GR Omnibuzz

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de Dienstverlening- overeenkomst (DVO) Doelgroepenvervoer Limburg (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) en het concept addendum.

 2. Het clusterhoofd Sociale Zaken te machtigen om eventuele detailuitwerking en wijzigingen op basis van het concept addendum aan te brengen in de DVO.

Informatie: Ronald Suykerbuyk

Tel : 046-4777765

e-mail : ronald.suykerbuyk@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Bert Kamphuis

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37/43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.