Besluitenlijst week 25-2018

Onderwerp

Besluit

Besluit over Interbestuurlijk Programma tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 27 juni 2018

Het college besluit burgemeester te machtigen om een motie te (mede)ondertekenen, die tot strekking heeft dat de VNG en het kabinet nadere afspraken met elkaar moeten maken zodat de structurele, autonome uitgaven binnen het sociale domein ook gedekt worden door structurele inkomsten.

 

Informatie: Denis Crompvoets

Tel : 046-4778600

e-mail : denis.crompvoets@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Onderwerp

Besluit

Eerste Kwartaalrapportage 2018 Sociaal Domein

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de Eerste kwartaalrapportage 2018 Sociaal Domein.

  2. De rapportage ter kennisname en bespreking door te leiden naar de raadsronde.

Informatie: Rian van Loon

Tel : 046-4778827

e-mail : rian.vanloon@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouders

Leon Geilen / Kim Schmitz / Felix van Ballegooij / Berry van Rijswijk

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.