Besluitenlijst week 26-2018

Onderwerp

Besluit

Kosten huldiging Fortuna Sittard

Het college besluit akkoord te gaan met het verantwoorden van de kosten van de huldiging van Fortuna Sittard ten laste van de 'Stelpost onvoorzien'.

Informatie: Sylvia Gimbrère

Tel : 046-4778515

e-mail : sylvia.gimbrere@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Onderwerp

Besluit

Algemene Ledenvergadering van de VNG op 27 juni a s.

Het college besluit de mede indiening van de motie over het Interbestuurlijk Programma door Sittard-Geleen te bekrachtigen.

Informatie: Denis Crompvoets

Tel : 046-4778600

e-mail : denis.crompvoets@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Onderwerp

Besluit

Voorgenomen besluit tot ontvlechting en overheveling van het taakveld PSA en de desbetreffende medewerkers, onderdeel van cluster Concern, team HRM, naar de afdeling PSA van de Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL)

Het college besluit:

 1. Bij wijze van voorgenomen besluit te bepalen dat:

1.1 tot overheveling wordt overgegaan van het taakveld PSA uit de gemeentelijke organisatie naar de afdeling PSA van de Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg.

1.2 ontvlechting plaatsvindt van de desbetreffende taken en processen uit de organisatie;

1.3 de medewerkers van de unit PSA van het team HRM mee overgaan en in dienst treden van het Shared Service Center Zuid-Limburg.

 1. Dit voorgenomen besluit ter advisering voor te leggen aan de Ondernemingsraad en tot definitieve besluitvorming over te gaan nadat de Ondernemingsraad op de adviesaanvraag heeft gereageerd.

Informatie: Jos Belt

Tel : 046-4777093

e-mail : jos.belt@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Invulling algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling BsGW

Het college besluit in te stemmen met en de raad voor te stellen:

 1. Wethouder Meekels aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling BsGW.

 2. Als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur wethouder Joosten aan te wijzen.

Informatie: Joline Gilissen

Tel : 046-4777592

e-mail : joline.gilissen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen

Het college besluit de gewijzigde artikelen van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen vast te stellen. Dit zijn de artikelen 1:2 lid 1 sub c, 10d:26 leden 2 en 3, 10c:31 lid 1.

Informatie: Bert Ehlen

Tel : 046-4777721

e-mail : bert.ehlen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Raadscyclus 4/5 juli 2018 nalevering bijlagen voor de P&C stukken:

 • Jaarstukken 2017

 • 1ste programmarapportage 2017 (kwartaalrapportage)

Het college besluit:

N.a.v. Jaarstukken 2017

 1. In te stemmen met het doorleiden van het overzicht naar de raad met daarin de antwoorden op de door de raadsfracties ingediende technische vragen.

 2. In te stemmen met de wijziging:

2.1 in het raadsvoorstel Jaarstukken 2017 op pagina 15.

2.2 in het boekwerk Jaarstukken pagina 269.

 1. In te stemmen met het doorleiden van het goedkeuringsverzoek aan de provincie zodra de Raad de Jaarstukken 2017 heeft vastgesteld.

 2. In te stemmen met het doorleiden van de gewijzigde accountantsverklaring.

 

N.a.v. 1ste programmarapportage 2018

 1. In te stemmen met de wijziging in het boekwerk 1e programma kwartaalrapportage 2018 op pagina 11.

Informatie: Marianne Dackus

Tel : 046-4777833

e-mail : marianne.dackus@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Vragen ex art. 37 RVO Inzake het stallen van fietsen bij Ligneplein

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Sjaak Aussems

Tel : 046-4777747

e-mail : sjaak.aussems@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Onderwerp

Besluit

Benoeming leden algemeen bestuur GR KBL en onderlinge machtiging

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de benoeming van een 2e en 3e lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg, in de personen van wethouder van Ballegooij en wethouder Geilen.

 2. In te stemmen met de onderlinge machtiging/volmacht. Met deze machtiging/volmacht vertegenwoordigt het aanwezige bestuurslid de gemeente Sittard-Geleen, voert het woord en besluit namens alle AB-leden van Sittard-Geleen over de agendapunten die tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR KBL aan de orde komen.

Informatie: Martine Moonen

Tel : 046-4778596

e-mail : martine.moonen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Onderwerp

Besluit

Collegebrief zienswijze startprognose 2018 / ontwerp-begroting 2019 GR KBL t.a.v. DB GR KBL

Het college besluit akkoord te gaan met de brief inzake de zienswijze van de raad m.b.t. de startprognose 2018 en de ontwerpbegroting 2019 e.v. van GR KBL en deze te verzenden naar het Dagelijks Bestuur van GR Kredietbank Limburg.

Informatie: Martine Moonen

Tel : 046-4778596

e-mail : martine.monnen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.