Besluitenlijst week 15 - 2019

Vastgesteld  16 april 2019

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Shared Service Center Zuid-Limburg

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Gerrie de Bruijn

Tel:  046 4778039
 
e-mail :  gerrie.debruijn@sittard-geleen

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Digitaal ondertekenen en digitaal versturen

Het college besluit akkoord te gaan met:

 1. het digitaal ondertekenen en versturen van uitgaande correspondentie.
 2. het gebruik van een digitale handtekening voor het betrouwbaarheidsniveau ‘gewoon’.
 3. uitsluitend correspondentie die juridisch en feitelijk niet als risicovol wordt beschouwd of waarvan het risico acceptabel is, digitaal te ondertekenen.

Informatie:  Charlotte Schoonbrood / Diana Nap

Tel:  046 4774777

e-mail :  charlotte.schoonbrood@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Gunning aanbesteding Financieel Informatie en Managementsysteem (FIMS)

Het college besluit in te stemmen met:

 1. de aanschaf van een nieuw FIMS met een livegang per 1 januari 2021.
 2. definitieve gunning aan Unit 4, met de applicatie Business World.
 3. het effectueren van het verleende mandaat aan de directeur van het SSC-ZL tot het ondertekenen van het definitieve gunningsbesluit.
 4. de eenmalige investering (de kapitaallasten), de afschrijving van de restwaarde van de huidige financiële applicatie en de periodieke onderhoudskosten die gedekt worden binnen de reguliere budgetten van het team FJZ.
 5. de substitutie, dat de kapitaallasten gedekt worden uit de kostenplaatsen van het team FJZ overeenkomstig de budgetregeling, art. 4.4.
 6. het advies om de gemeenteraad middels de tweede tussenrapportage 2019 het investeringskrediet te laten vast stellen.

Informatie:  Robert Jeurissen
 
Tel:  046 4778065

e-mail :   robert.jeurissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Vakantieparkinitiatief op de voormalige ESCS-locatie, Sportcentrumlaan te Sittard

Het college besluit:

 1. Tot 1 januari 2021 geen andere ontwikkelinitiatieven op de voormalige ESCS-locatie te faciliteren tenzij voor die tijd duidelijk wordt dat het initiatief niet haalbaar is of er dringende redenen zijn om dat wel te doen.
 2. Dit aan de initiatiefnemer per brief mede te delen.

Informatie:  Roel Friesen
 
Tel:  046 4778615 

e-mail :   roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake wegdek Everstraat en Veeweg Einighausen

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Paul Daudeij 

Tel:  046 4778370 

e-mail :   paul.daudeij@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake de renovatie van het monumentale Stadspark Sittard

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Guy Limpens
 
Tel:  046 4778669

e-mail :  guy.limpens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Bestuursopdracht openbare ruimte – verlaging naar beheerniveau Laag

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de notitie ‘Bestuursopdracht openbare ruimte – verlaging naar beheerniveau Laag’
 2. In te stemmen met de gewijzigde koers van de Tuinman (beleidsnota) als gevolg van de bijstelling naar beheerniveau Laag in de hele gemeente, waarbij de inzet zich niet langer richt op het realiseren van wijkbeheerplannen, maar het versterken van een continue dialoog met de wijken en dorpen en het stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven (Tuinman-deals)
 3. In te stemmen met het voorstel om de herverdeling van de onderhoudsbudgetten binnen de producten op basis van het geactualiseerde rekenmodel middels de planning & control cyclus in de productbegroting aan te passen.
 4. In te stemmen met het vakinhoudelijk advies om het voornemen vanaf 2020 € 1 miljoen te bezuinigen op de IBOR-vervangingsbudgetten cf bestuursopdracht niet te effectueren.

Informatie:  Ger Schrans / Ilja Kengen
   
Tel:  046 4778637

e-mail :  ger.schrans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Vaststellen bestemmingsplan Versterken 150 kV net

Het college besluit:

 1. De ingekomen zienswijzen van Deméter, Linssen cs en PPS ontvankelijk verklaren.
 2. Gasunie niet te ontvangen in de ingediende zienswijze.
 3. De zienswijze van Deméter en Linssen cs ongegrond te verklaren.
 4. De zienswijze van PPS ten aanzien van de vaststellingsdatum bestemmingsplan en toelichting gegrond te verklaren en voor het overige ongegrond te verklaren.
 5. De nota van zienswijzen en wijzigingen vast te stellen.
 6. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen sprake is van verhaalbare kosten als bedoeld in artikel 6.2.4 onder b tot en met f van het Besluit ruimtelijke ordening.
 7. Het bestemmingsplan  Versterken 150kV-net met inachtneming van de nota van zienswijzen en wijzigingen, vast te stellen.

Informatie:  Rob Driessen
 
Tel:  046 4778567 

e-mail :  rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen      

 

Vaststelling beheersverordening Veegplan

Het college besluit in te stemmen met doorgeleiding van het raadvoorstel, waarmee de Raad wordt gevraagd om:

 1. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen sprake is van verhaalbare kosten als bedoeld in artikel 6.2.4 onder b tot en met f van het Besluit ruimtelijke ordening.
 2. De beheersverordening "Veegplan" (het gml-bestand NL.IMRO.1883.bvVeegplan-VA01) vast te stellen.
 3. Te bepalen dat deze verordening daags na publicatie in werking treedt.

Informatie:  Rob Driessen 

Tel:  046 4778567 

e-mail :  rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake 1. Onttrekkingsvergunning en 2. Overzicht wijzigingen in bestaande bestemmingsplannen

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Anouk Theeuwen
 
Tel:  046 4778467

e-mail :   anouk.theeuwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij

 

Compensatieplicht als bedoeld in beleidsafspraak VI van hoofdstuk 5 van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg voor het oprichten van bedrijfswoningen

Het college besluit de beleidsregel ‘Toevoegen van een bedrijfswoning’ vast te stellen.

Informatie:  Anouk Theeuwen

Tel:  046 4778467

e-mail :   anouk.theeuwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake sloop watertoren Mauritsterrein

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken

Informatie:  Jean Sijmons

Tel:  046 4778764

e-mail :  jean.sijmons@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij

 

Klachten emplacement Sittard

Het college besluit in te stemmen met de antwoordbrief aan de omwonende van het emplacement naar aanleiding van zijn schrijven dd. 15 oktober 2018 en 4 september 2018.

Informatie:  Ronald Geurts
 
Tel:  046 4778585

e-mail :  ronald.geurts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten

 

Subsidiëring/opdrachtverstrekking peuteropvang en onderwijsachterstandenbeleid 2019

Het college besluit:

 1. Het plan Voor-en vroegschoolse educatie (VVE) 2019 vast te stellen.
 2. Het Subsidiekader Onderwijsachterstandenbeleid 2019 vast te stellen.
 3. Akkoord te gaan met het verlenen van subsidies voor:
  1. Peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie conform de Subsidieregeling peuteropvang en het plan ‘VVE 2019’ (open eind financiering)
  2. HBO-coach en kwaliteitsbudget VVE ad € 177.095,00
  3. Activiteiten ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal conform het subsidiekader onderwijsachterstandenbeleid 2019 ad € 167.202,00
 4. Akkoord te gaan met het verlenen van de opdracht aan Mecuma voor het uitvoeren van het VVE Junior project Roma/Sinti 2019 ad € 50.000,00.

Informatie:  Marjon van der Leeuw
 
Tel:  046 4778820
  
e-mail :  marjn.vanderleeuw@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Berrry van Rijswijk        

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.