Besluitenlijst week 14 - 2019

Vastgesteld  9 april 2019

 

Vragen ex artikel 43 RvO inzake tweede taxatierapport Oude Raadhuis Geleen van fractie CDA

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Leon Vaessen

Tel:  046 4778359 

e-mail :  leon.vaessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

1e rapportage 2019

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de programmarapportage 1e kwartaal 2019 en voor te leggen aan de gemeenteraad voor besluitvorming op 9 mei.
  2. Het resultaat van de 1e rapportage ad € 0,88 mln. conform de begrotingskaders toe te voegen aan de Algemene Reserve.
  3. Voor het rapportageresultaat ad € 0,22 mln. nadelig van de jaarschijf 2020 een stelpost “nog op te lossen tekort” in de begroting op te nemen.
  4. Het in het kader van preventief toezicht ter goedkeuring voor te leggen aan GS van de rapportage, inclusief begrotingswijzigingen en voortgang effectuering herstelplan.

Informatie:  Mart Janssen 

Tel:  046 4778059
 
e-mail :   mart.janssen@sittard-geleen.nl 

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Beleidsregels terugvordering en invordering Wmo Sittard-Geleen 2019

Het college besluit in te stemmen met de Beleidsregels Terugvordering en invordering Wmo Sittard-Geleen 2019.

Informatie:  Esther Engelen

Tel:  046 4778957

e-mail :  esther.engelen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Vragen ex artikel 43 RvO inzake rookvrije generatie

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Marjon van der Leeuw 

Tel:  046 4778820  

e-mail :  marjon.vanderleeuw@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouders Leon Geilen en Berry van Rijswijk        

 

Proeftuinen in de Stedelijke Cultuurregio Zuid 2019

Het college besluit in te stemmen met een financiële bijdrage ad € 30.000 aan één van de proeftuinen (Film of Dans) in de Stedelijke Cultuurregio Zuid in 2019 en 2020 (€ 15.000 per jaar) als onderdeel van  de lobby naar het Min OCW.

Informatie:  Jan Miltenburg
 
Tel:  046 4777602

e-mail :  jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems

 

Centrum Jeugd en Gezin

Het college besluit aan Stichting Ondersteunende Diensten Centrum voor Jeugd en Gezin (OD-CJG)  voor 2019 € 484.060,- ter beschikking te stellen.

Informatie:  Hilda Mertens

Tel:  046 4777436
 
e-mail :  hilda.mertens@sittard-geleen.nl 
Portefeuillehouder: wethouder Berry van Rijswijk

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.