Besluitenlijst week 09 - 2019

Vastgesteld  12 maart 2019

 

Wekelijkse zondagopenstelling centrum Sittard

Het college besluit:

 1. De ingekomen zienswijze tegen het ontwerpbesluit d.d. 11 december 2018 inzake de voorgenomen pilot voor wekelijkse zondagopenstelling van het centrum Sittard, ontvankelijk en ongegrond te verklaren en per brief met zienswijzereactie daarover te informeren.
 2. Definitief te besluiten tot het verlenen van ontheffing op grond van artikel 9, lid 3 van de Verordening Winkeltijden Sittard-Geleen 2013 voor de wekelijkse zondagopenstelling van het centrum Sittard voor de periode 1 april 2019 tot en met 31 december 2019.

Informatie:  Marga Plasier

Tel:  046 477778404
 
e-mail :  marga.plasier@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Financiering Afsprakenkader (sociaal plan) overgang van personeel naar De Domijnen

Het college besluit:

 1. Ermee in te stemmen dat, te rekenen vanaf 1 januari 2019 en bij overigens ongewijzigde omstandigheden, de financiering van de loonkosten voor de niet-bibliotheekfuncties van De Domijnen wordt opgesplitst in:
  • een reguliere subsidie die gebaseerd is op het functiegebouw en de CAO van het cultuurbedrijf
  • een apart en jaarlijks op declaratiebasis vast te stellen budget ter afdekking van de werkelijke kosten die  voortvloeien uit de aanvullende overgangs- en garantieafspraken, waarover in de Commissie voor Georganiseerd Overleg (het GO) op 15 maart 2017 een  onderhandelingsresultaat werd bereikt
 2. De toekenning van het onder 1.b bedoelde budget, voor 2019 vooralsnog te ramen op een bedrag van afgerond € 350.000 en vervolgens aflopend, garanderen voor de duur van tien jaar, uitgaande van ongewijzigd(e) beleid (omstandigheden).
 3. Te bepalen dat:
  • de met dit besluit in het vooruitzicht te stellen kostenvergoeding in heroverweging zal worden genomen als wijzingen in het gemeentelijk beleid en de daaruit voortvloeiende (personele) gevolgen ertoe leiden dat uitvoering moet wordt gegeven aan de in het ‘Afsprakenkader overgang medewerkers gemeente Sittard-Geleen    naar Cultuurbedrijf De Domijnen’ opgenomen bepalingen over sociale zekerheid;
  • voor die heroverweging als uitgangspunt zal gelden dat de gemeente financieel borg zal staan voor de financiële aanspraken die medewerkers in voorkomende gevallen aan dat Afsprakenkader ontlenen.In te stemmen met de financiële dekking van de (incidentele) kosten van het bij beslispunt 3 genoemde Afsprakenkader.
 4. In te stemmen met de financiële dekking van de (incidentele) kosten van het bij beslispunt 3 genoemde Afsprakenkader.
 5. De raad hierover per raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen.

Informatie:  Bert Ehlen
 
Tel:  046 4777721

e-mail :   bert.ehlen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels 

 

Tijdelijke huisvesting medewerkers teams Vergunningen en Handhaving in pand Geleenbeeklaan 2, Geleen

Het college besluit:

 1. Met inachtneming van de adviezen van de Ondernemingsraad definitief te besluiten de medewerkers van de teams Vergunningen en Handhaving, in afwachting van definitieve besluitvorming betreffende de ambtelijke organisatie, tijdelijk te huisvesten in het voormalige GGD-gebouw aan de Geleenbeeklaan 2, te Geleen.
 2. In dit verband het dienstverleningsconcept tijdelijk in een mengvorm uit te voeren.
 3. De Ondernemingsraad op de hoogte te stellen van de wijze waarop en de mate waarin onder de gegeven omstandigheden met de adviesreactie rekening is gehouden.

Informatie:  Peter Boers 

Tel:  046 4777637

e-mail :  peter.boers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Koopovereenkomst Walram Exploitatie Maatschappij BV en actualisering koopovereenkomst Frans Klooster BV

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen project Frans Klooster en in te stemmen met:
 2. Het ten behoeve van de benodigde toestemming Chinese overheid, tot het exporteren van het benodigde investeringskapitaal van China naar Nederland, omzetten van de koopovereenkomst d.d. 2 juni 2015 met Chen Yagiu naar de Walram Exploitatie Maatschappij BV.
 3. Het conform artikel 168 Gemeentewet verlenen van mandaat aan de wethouder Economie en Middelen van de gemeente Sittard-Geleen, de heer P.M. Meekels, tot het binnen de strekking van deze nota, conform artikel 160 lid 1 onder e gemeentewet, aangaan van de benodigde privaatrechtelijke rechtshandelingen. Aan de aldus bevoegde mandaathouder wordt door de burgemeester volmacht ex artikel 171 lid 2 Gemeentewet verstrekt tot ondertekening van de stukken verband houdende met de in de vorige volzin gemandateerde bevoegdheid.

Informatie:  Sjaak Aussems

Tel:  046 4778148

e-mail :  sjaak.aussems@sittardgeleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Vragen ex art 43 RVO inzake beschikbaar stellen van de uitnodigingen van de openbare informatiebijeenkomsten aan de raadsleden

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Maarten Smits

Tel:  046 4777777

e-mail :  maarten.smits@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake parkeerplaatsen rondom verkeerssituatie Hoogveld

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Albert Goossens

Tel:  046 4778548

e-mail :  albert.goossens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Wielerevenementen in Sittard-Geleen

Het college besluit in te stemmen met het subsidiëren van de volgende wielerevenementen in 2019: Hammerseries, ZLM tour, Boels Ladies Tour; diverse jeugdwedstrijden in Buchten, Geleen en Sittard, waaronder de Watersley Ladies Challenge, het EK 1 wielrennen en een uitzending van Tour de L1mbourg.

Informatie:  Hanny Ras 

Tel:  046 4778328

e-mail :  hanny.ras@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems

 

Zelfevaluatie basisregistratie personen (BRP) 2018

Het college besluit het uittreksel van de zelfevaluatie BRP 2018 te ondertekenen en kennis te nemen van de managementrapportage.

Informatie:  Ilse Terpstra 

Tel:  046 4778148

e-mail :  ilse.terpstra@sittardgeleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten

 

Advies institutionele fusie basisscholen Baandert, Sjtadssjool en Tovertuin (Sittard oost)

Het college besluit Stichting Kindante te berichten dat het College geen overwegende bezwaren kan inbrengen tegen de voorgenomen fusie van de basisscholen Baandert, Sjtadssjool en Tovertuin, en derhalve een positief advies voor deze fusie afgeeft.

Informatie:  Ronald Suykerbuyk
 
Tel:  046 4777765 

e-mail :  ronald.suykerbuyk@Sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Berry van Rijswijk   

      

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.