Besluitenlijst week 11 - 2019

Vastgesteld   18 maart 2019

 

Studiereis duurzaamheid en energietransitie Samsø (Denemarken)

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met deelname van wethouder Schmitz aan een studiereis duurzaamheid en energietransitie naar Samsø (Denemarken), van 2 tot en met 4 april 2019.
 2. De gemeenteraad via het fractievoorzittersoverleg op de hoogte te stellen van het besluit van het college.

Informatie:  Marion Nieuwenhuijzen

Tel:  046 4778308
 
e-mail :  marion.nieuwenhuijzen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Hulp bij Huiselijk Geweld

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Linda Corvers 

Tel:  046 4777645

e-mail :  linda.corvers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake verkeerssituatie Odasingel

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Sjaak Aussems
 
Tel:  046 4777747

e-mail :  sjaak.aussems@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Who Cares: de wijk als [t]huis

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de uitwerking van een haalbaarheidsonderzoek zoals beschreven in het plan van aanpak.
 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een werkbudget van  € 25.000 te bekostigen uit het budget Wonen.

   

Informatie:  Ronald Geurts
  
Tel:  046 4778585

e-mail :  ronald.geurts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouders Felix van Ballegooij en Leon Geilen

 

4e Kwartaalrapportage 2018 Sociaal Domein

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de Vierde kwartaalrapportage 2018 Sociaal Domein.
 2. De rapportage ter kennisname en bespreking door te leiden naar de raadsronde.

Informatie:  Rian van Loon
 
Tel:  046 4778827
  
e-mail :  rian.vanloon@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouders Leon Geilen, Kim Schmitz, Felix van Ballegooij en Berry van Rijswijk

 

Vragen ex artikel 43 inzake Het Groene Net Limbrichterveld

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Rogier Dieteren 

Tel:  046 4777777

e-mail :  rogier.dieteren@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

 

Vragen ex artikel 43 inzake Aardgasvrije proefwijk Limbrichterveld

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Rogier Dieteren
 
Tel:  046 4777777

e-mail :  rogier.dieteren@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

 

Vragen ex artikel 43 inzake Duurzaam Bouwen/Het Groene Net van fractie 50Plus

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Rogier Dieteren
 
Tel:  046 4777777

e-mail :  rogier.dieteren@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

 

Vragen ex artikel 43 RvO inzake Het Groene Net in de Tuin van Gulik

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Rogier Dieteren

Tel:  046 4777777

e-mail :  rogier.dieteren@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

 

Samenwerkingsovereenkomst realisatie Corio Glana, deeltracé Middenweg-Agricolastraat Sittard

Het college besluit in te stemmen met:

 1. het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met Waterschap Limburg voor de realisatie van Corio Glana deeltracé Middenweg- Agricolastraat.
 2. de aanbiedingsbrief Ronde.
 3. het onttrekken van € 95.000 uit de reserve kostenverhaal ruimtelijke ontwikkelingen en dit verwerken in de tweede programma rapportage.

Informatie:  Guy Limpens
 
Tel:  046 4778669

e-mail :  guy.limpens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouders Leon Geilen en Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.