Besluitenlijst week 12 - 2019

Vastgesteld   26 maart 2019

 

Lobby m.b.t. provinciaal coalitieakkoord 2019-2023

Het college besluit in te stemmen met:

 1. de gezamenlijke oproep van steden, stakeholders en regiogemeenten aan de provincie om samen met het rijk een Nationaal Programma Zuid-Limburg op te stellen dat zich richt op de prioriteiten regionale economie, sociaal domein en omgevingskwaliteit.
 2. de Agenda Zuid-Limburg, als basis voor het Nationaal Programma Zuid-Limburg.

Informatie:  Denis Crompvoets

Tel:  046 4778600 

e-mail :  denis.crompvoets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

ENSIA rapportage 2018

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de ENSIA Assurance rapportage.
 2. Op grond hiervan te verklaren dat de gemeente voldoet aan de beheersingsmaatregelen en normen voor DigiD en Suwinet zoals deze gesteld worden door het ministerie van  BZK en het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI).
 3. Kennis te nemen en vast te stellen van de Verantwoordingsrapportages BAG en BGT
 4. Aan de betreffende instanties en de gemeenteraad te rapporteren over de behaalde resultaten.

Informatie:  Theo Derhaag
 
Tel:  046 4777670

e-mail :  theo.derhaag@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels 

 

Jaarverslagen 2018 van interne en externe vertrouwenspersonen ongewenst gedrag en integriteit

Het college besluit kennis te nemen van beide verslagen en deze ter beschikking te stellen aan het management en aan de ondernemingsraad.

Informatie:  Peter Boers 

Tel:  046 4777637

e-mail :  peter.boers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Middengebied Deelplan A en Deelplan C

Het college besluit in te stemmen met:

 1. doorgeleiding van het raadsvoorstel ten behoeve van een voorbereidingsbesluit “Middengebied Noord”, ten behoeve van het beschikbaar stellen van extra middelen voor Middengebied inclusief bijgaande begrotingswijziging en inzake artikel 169 lid 4 Gemeentewet over de Vaststellingsovereenkomst Middengebied Deelplan A en Deelplan C.
 2. de brief aan Ontwikkelingsmaatschappij De Haese.

Informatie:  Rosemarie Melissen

Tel:  046 4778694

e-mail :  rosemarie.melissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Logistiek bedrijventerrein Holtum Noord als onderdeel van het logistieke knooppunt Sittard-Geleen/Stein

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de uitgangspunten voor de ontwikkeling van een programma-aanpak Goederenvervoerscorridor.
 2. Kennis te nemen van de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de zgn. proeftuin smart-grid Holtum Noord.
 3. Kennis te nemen van de uitgangspunten voor de arbeidsmarktaanpak voor de sector logistiek;
 4. In te stemmen met de noodzakelijke en niet uitstelbare infrastructurele maatregelen op Holtum Noord.
 5. In te stemmen met doorgeleiding van bijgevoegd raadsvoorstel (bijlage1) en de raad voorstellen een bedrag ad € 987.000,-- uit de bestemmingsreserve “OLS en verdere logistieke ontwikkeling knooppunt Born” ter beschikking te stellen voor de in de punten 1 t/m 3 noodzakelijke ontwikkelprogramma’s/haalbaarheidsonderzoeken (€ 200.000,--) en voor de in punt 4 vermelde uitvoering van de infrastructurele maatregelen (€ 787.000,--).
 6. In te stemmen om een bedrag ad € 600.000,-- uit deze bestemmingsreserve gereserveerd te houden voor een bijdrage aan RWS ten behoeve van de herbouw van een drietal viaducten bij de verbreding van de A2.
 7. In te stemmen om overeenkomstig het raadsbesluit van 17 december 2015 een bedrag van€ 568.0000,-- gereserveerd te houden voor een eventueel exploitatietekort Holtum Noord III.

Informatie: Leo Burdorf / Raymond Ubachs / Bert Pex
  
Tel:  046 4777777 / -8424 / -8670 

e-mail :  leo.burdorf@sittard-geleen.nl / raymond.ubachs@sittard-geleen.nl  / bert.pex@sittard-geleen.nl 

Portefeuillehouder:  wethouders Pieter Meekels / Kim Schmitz / Leon Geilen     

   

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Rioolwerkzaamheden in Sittard-Geleen

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept-antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Mario Nouwen 

Tel:  046 4778655
  
e-mail :   mario.nouwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen  

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Verzekering vrijwilligers(organisaties)

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Miranda Hoffman-Brands
  
Tel:  046 4777740

e-mail :  miranda.hoffman@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Ouderenbeleid

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Miranda Hoffman-Brands
    
Tel:  046 4777740

e-mail :  miranda.hoffman@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Eenzaamheid

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Miranda Hoffman-Brands
  
Tel:  046 4777740

e-mail :  miranda.hoffman@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

           

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Ouderenbeleid in relatie tot huisvesting

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Anouk Theeuwen
   
Tel:  046 4778437
   
e-mail :  anouk.theeuwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  Felix van Ballegooij        

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Tiny Houses

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Anouk Theeuwen
 
Tel:  046 4778437
 
e-mail :  anouk.theeuwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  Felix van Ballegooij    

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Spoorwegovergang Michiels van Kessenichstraat Limbricht

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Ronald Geurts
  
Tel:  046 4778585

e-mail :   ronald.geurts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Proces/besluitvorming verplaatsing onbewaakte spoorwegovergang Limbricht

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Ronald Geurts
 
Tel:  046 4778585

e-mail :   ronald.geurts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten

 

Vragen ex artikel 43 RvO inzake Invoering Veldnorm voor Evenementen

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Katarina Boels

Tel:  046 4777446
 
e-mail :   katarina.boels@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Berry van Rijswijk

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.