Besluitenlijst week 13 - 2019

Vastgesteld   2 april 2019

 

Portefeuilleverdeling

Het college besluit de gewijzigde portefeuilleverdeling vast te stellen.

Informatie:  Janine Gilleszen 

Tel:  046 4777708
  
e-mail :  janine.gilleszen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox

 

Vervanging van papieren personeelsdossiers door digitale reproducties

Het college besluit:

 1. Een voornemensbesluit te nemen over het instemmen met het vervangen van de papieren personeelsdossiers door digitale reproducties conform het ‘Handboek Vervanging Archiefbescheiden, Retrospectieve en Routinematige Vervanging van Personeelsdossiers’.
 2. Een voornemensbesluit te nemen over het instemmen met het vernietigen van de originele papieren archiefbescheiden als onderdeel van het vervangingsproces.
 3. Het voorstel ter instemming voor te leggen aan de OR op basis van Artikel 27 lid 1 onder k van de Wet op de Ondernemingsraden`.

   

Informatie:  Corine Buytendijk

Tel:  046 4777777 

e-mail :  corine.buytendijk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels 

 

Brief inzake de verplaatsing van een bedrijf gelegen aan de Kapellerweg Sittard

Het college besluit in te stemmen met de antwoordbrief inzake de verplaatsing van een bedrijf gelegen aan de Kapellerweg Sittard.

Informatie:  Roel Friesen
  
Tel:  046 4778615

e-mail :  roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Subsidie Partners in Welzijn 2019

Het college besluit:

 1. Partners in Welzijn voor het jaar 2019 een subsidie van € 2.869.074 te verlenen voor de uitvoering van de reguliere activiteiten.
 2. Partners in Welzijn voor het jaar 2019 een subsidie van € 789.604 te verlenen voor schoolmaatschappelijk werk en pedagogisch werk.

Informatie:  Marcel Kretzers
 
Tel:  046 4777684

e-mail :  marcel.kretzers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Berry van Rijswijk

 

Preventie radicalisering 2019

Het college besluit een subsidie te verlenen aan PIW ad € 43.838,00 voor de uitvoering van het plan van aanpak preventie radicalisering 2019.

Informatie:  Marion van der Leeuw 

Tel:  046 4778820 
 
e-mail :  marion.vanderleeuw@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz     

 

Zienswijze deelname Wonen Zuid aan Thuis in Limburg

Het college besluit:

Een positieve zienswijze te geven ten aanzien van het voornemen van corporatie Wonen Zuid om met haar volledige woningbezit deel te nemen aan het provinciaal woningaanbod- en verdelingssysteem ‘Thuis in Limburg╩╝ (TiL) en hen per brief daarover te informeren.

Informatie:  Anouk Theeuwen
 
Tel:  046 4778437         

e-mail :  anouk.theeuwen@sittard-geleen.

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij      

 

Gewijzigd raadsvoorstel inzake wijziging Bouwverordening

Het college besluit in te stemmen met het gewijzigd raadsvoorstel inzake wijziging van de Bouwverordening 2012 en dit in de eerstvolgende vergadering ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad.

Informatie:  Mariska Jansen
 
Tel:  046 4778512

e-mail :  mariska.jansen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake gang van zaken Participatiebedrijf

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Audrey Cortlever

Tel:  046 4777834

e-mail :   audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake parkeren fractie DNA

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Marcel Poeckling 
Tel:  046 4778554 
e-mail :   marcel.poeckling@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten   

           

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.